Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

JUDIKÁT 20: ZMEŠKANIE 15-DŇOVEJ ÚLOŽNEJ LEHOTY A 2-MESAČNEJ LEHOTY NA PODANIE ŽALOBY

Právny predpis:
ZÁKON O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

Stiahnuť prílohu

Ustanovenie novej právnej úpravy § 31 ods. 3 daňového poriadku neupravujú a ani neodkazujú na úpravu, podľa ktorej by bolo možné postupovať pri náhradnom doručení právnickým osobám v prípade, ak sa osoby oprávnené preberať písomnosti určené právnickej osobe v mieste doručovania nezdržiavajú. Fikcia doručenia vzniká v zmysle § 31 ods. 3 veta posledná daňového poriadku posledný deň 15-dňovej lehoty od uloženia zásielky na pošte. Prípadné neskoršie reálne prevzatie písomností nemá na už vzniknutú fikciu doručenia žiadny vplyv, pretože zákonodarca výnimky z fikcie doručenia nestanovil. Právna úprava je odlišná od pôvodnej zakomponovanej v ustanovení § 17 ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb., v zmysle ktorej fikcia doručenia nastala až po troch dňoch od vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi dane. V súčasnosti podľa platnej legislatívy absentuje detailná právna úprava problematiky náhradného doručovania právnickým osobám.   

Viac v prílohe

Stiahnuť prílohu