Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 01: PLNOMOCENSTVO (ALTERNATÍVA 1)

Plnomocenstvo je daňový subjekt oprávnený nadiktovať zamestnancovi správcu dane aj ústne do zápisnice na daňovom úrade. Plnomocenstvo obsiahnuté v tomto vzore je generálnou plnou mocou a vzťahuje sa na všetky dane a zdaňovacie obdobia daňového subjektu.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Od nadobudnutia účinnosti nového daňového poriadku (01.01.2012) nie je potrebné úradne overovať podpis splnomocniteľa pri signácii plnomocenstva. Plnomocenstvo je daňový subjekt oprávnený nadiktovať zamestnancovi správcu dane aj ústne do zápisnice na daňovom úrade. Plnomocenstvo obsiahnuté v tomto vzore je generálnou plnou mocou a vzťahuje sa na všetky dane a zdaňovacie obdobia daňového subjektu. Autor neodporúča daňovým subjektom ani daňovým poradcom vyhotovovať generálnu plnú moc, ale tzv. individualizovanú plnú moc, ktorá sa vzťahuje na konkrétnu daň a exaktne určené zdaňovacie obdobie. Je to preto, že v daňovom práve platí fikcia, že v prípade ak nie je rozsah plnomocenstva presne limitovaný, považuje sa plnomocenstvo za všeobecné. Daňový úrad vtedy zasiela splnomocnencovi všetky žiadosti a výzvy, pričom sa nemusia nevyhnutne týkať kontrolovaného zdaňovacieho obdobia. Generálna plná moc zvyšuje administratívnu náročnosť spolupráce medzi podnikateľským subjektom a daňovým poradcom/advokátom. Je v záujme splnomocneného zástupcu a jeho klienta, aby mandát splnomocnenca konať za splnomocniteľa bol určený čo najexaktnejšie.

Text plnomocenstva obsahuje aj klauzulu, že udelenie plnomocenstva nezbavuje samo osebe daňový subjekt práva konať aj osobne v daňovom konaní. Je to z toho dôvodu, že metodické usmernenie finančnej správy má na vec opačný názor: píše sa v ňom, že v prípade udelenia plnomocenstva má daňový úrad konať výlučne so splnomocneným zástupcom daňového subjektu, a nie s daňovým subjektom samotným. Autor sa s týmto právnym názorom nestotožňuje, pretože sa domnieva, že skutočnosť, že daňový subjekt splnomocňuje externú osobu na zastupovanie v daňovom konaní, ho ešte nezbavuje legitimity konať v daňovom konaní vo vlastnom mene. Pre porovnanie, v súdnom konaní sa táto prax toleruje a v prípade neprítomnosti právneho zástupcu na súdnom pojednávaní sa sudca nanajvýš spýta žalobcu/žalovaného, či je ochotný vypovedať v neprítomnosti svojho právneho zástupcu. Analogická prax by sa mala zaviesť aj v daňovom konaní, pričom správca dane by mal následne upovedomiť splnomocneného zástupcu, že daňový subjekt konal v daňovom konaní samostatne.

Plnomocenstvo je aktivizované vo vzťahu k správcovi dane až momentom jeho doručenia na daňový úrad. Niektoré daňové úrady dokonca centrálne registrujú plnomocenstvá advokátov/daňových poradcov udelené daňovými subjektmi, ktorí sú v ich daňovej jurisdikcii. Zákonodarca zakomponoval túto ochrannú klauzulu do dikcie zákona kvôli rešpektovaniu daňového tajomstva, aby daňové úrady konali výlučne s autorizovanými osobami a legitímnymi splnomocnenými zástupcami daňových subjektov.

Za absurdnú považuje autor dikciu zákona, podľa ktorej môže jeden zástupca zastupovať výlučne jeden daňový subjekt pred jedným správcom dane. Táto podmienka je nelogická, pretože napríklad splnomocnený zástupca môže zastupovať 8 rôznych daňových subjektov pred 8 rôznymi daňovými úradmi, ale napríklad nemôže zastupovať 2 odlišné daňové subjekty pred jedným správcom dane. Týka sa to najmä účtovníkov ako splnomocnencov daňových subjektov. Našťastie obmedzujúca podmienka neplatí pre advokátov/daňových poradcov, ktorých zákonodarca ako jediných konkretizuje pri inštitúte zastupovania v daňovom konaní.
 

Stiahnuť prílohu