Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 10: NÁVRH NA VYKONANIE DÔKAZOV V DAŇOVEJ KONTROLE

Finančná správa vyše 20 rokov presadzuje striktne právny názor, že dôkazné bremeno zaťažuje v daňovom konaní daňový subjekt.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Finančná správa vyše 20 rokov presadzuje striktne právny názor, že dôkazné bremeno zaťažuje v daňovom konaní daňový subjekt. Tak znie na prvý pohľad aj dikcia zákona. Čítajúc medzi riadkami zákona a vychádzajúc z platnej súdnej judikatúry platí, že dôkazné bremeno daňového subjektu nemožno vykladať absolútne, jednostranne a izolovane tak, že zaťažuje výlučne daňový subjekt. Správca dane má povinnosť v daňovom konaní dostatočne zistiť skutkový stav a musí pritom vykonať dokazovanie čo najúplnejšie. To síce neznamená, že ťarcha vykonania dôkazov je len na ňom, ale na druhej strane musí mať k dispozícii všetky podklady potrebné k vydaniu objektívneho daňového rozhodnutia. Podľa názoru autora ak potom daňový subjekt navrhne vykonanie dôkazov v daňovej kontrole a správca dane návrh neakceptuje a navrhované dôkazy nevykoná, dochádza k čiastočnému prenosu daňovej povinnosti na finančnú správu. A správca dane ide potom do rizika, ak daňový subjekt napadne právoplatné daňové rozhodnutie žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na súde. Ak finančná správa nevykoná navrhované dôkazy, súdy takýto status quo často v rozsudku vyhodnotia ako nepreskúmateľnosť rozhodnutia a nedostatočne zistený skutkový stav daňovej veci, čo je v praxi najčastejší dôvod na zrušenie daňového rozhodnutia súdom.

Ilustrovaný daňový vzor je reálnym príkladom z daňovej praxe autora ako advokáta, ktorý vyústil do súdneho sporu medzi kontrolovaným daňovým subjektom a finančnou správou. Daňový úrad totiž dva navrhované dôkazy nevykonal napriek opakovanej žiadosti a urgencii zo strany kontrolovaného daňového subjektu. Bude zaujímavé sledovať, ako sa k celej problematike postaví súd v odôvodnení rozsudku a aký právny názor v žalovanej daňovej veci vysloví.
 

Stiahnuť prílohu