Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 20: ŽIADOSŤ O VYTVORENIE ROLE A PRIDELENIE VÄZBY NA ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE DOKUMENTOV

Daňový poriadok preferuje elektronické podávanie daňových priznaní a ostatných podaní doručovaných správcovi dane. Pre určitý okruh daňových subjektov sa stalo elektronické podávanie daňových dokumentov zo zákona obligatórne.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Od 01.01.2014 nastal míľnik v elektronizácii finančnej správy. Daňový poriadok preferuje elektronické podávanie daňových priznaní a ostatných podaní doručovaných správcovi dane. Pre určitý okruh daňových subjektov sa stalo elektronické podávanie daňových dokumentov zo zákona obligatórne. Týka sa to všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), advokátov a daňových poradcov, ak vystupujú ako splnomocnený zástupcovia daňových subjektov v daňovom konaní. Dikcia zákona hovorí, že ak tieto daňové subjekty nepodajú daňové priznanie na základe elektronickej komunikácie s daňovým úradom, ale podajú ho v printovej forme, nastáva fikcia zákona, že na podanie sa hľadí ako keby nebolo reálne finančnej správe doručené.

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát, ak je splnomocneným zástupcom daňového subjektu v daňovom konaní a účtovník, ak pri správe daní zastupuje platiteľa dane z pridanej hodnoty. Podľa § 33 ods. 1 daňového poriadku platí, že daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s finančnou správou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo webovom sídle finančného riaditeľstva sprístupnenú osobnú internetovú zónu. Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu. Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle www.financnasprava.sk, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Daňový subjekt má de facto dve alternatívy ako nadviazať elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Prvou opciou je uzatvorenie dohody o elektronickom doručovaní dokumentov medzi konkrétnym daňovým úradom a daňovým subjektom. Tomu predchádza žiadosť o vydanie identifikátora autorizovaných elektronických služieb finančnej správy, ktorú je žiadateľ povinný osobne doručiť v úradných hodinách na jednotné kontaktné miesto daňového úradu. Po overení identity zo strany zamestnanca oddelenia registra daňového úradu bude žiadateľovi expedovaný Protokol o generovaní identifikátora zaslaný žiadateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti. Daňový úrad následne vygeneruje ID žiadateľa (osobný účet daňovníka) a heslo. Po podpísaní dohody o elektronickom doručovaní je daňový subjekt oprávnený (v niektorých prípadoch aj povinný) doručovať daňovému úradu daňové priznania elektronicky prostredníctvom internetového portálu finančnej správy. Ak má podnikateľ viac firiem, tieto priradí k jednému ID žiadateľa a elektronické služby týkajúce sa všetkých spriaznených spoločností aktivizuje cez jedno ID.

Druhou alternatívou aktivizácie elektronických služieb je vybavenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Na základe novej podpisovej politiky Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) je potrebné, aby si žiadateľ vybavil nový občiansky preukaz. Každý občan Slovenskej republiky má nárok na vybavenie zaručeného elektronického podpisu spolu s novým občianskym preukazom. Devízou ZEP je, že kontaktná osoba ho môže využiť nielen pri elektronickej komunikácii s finančnou správou, ale aj pri podávaní návrhov na zápis spoločností do obchodného registra, pri nadobudnutí osvedčenia o živnostenskom oprávnení a aj pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Výhodou je, že navrhovateľ pri podaní dokumentu zaručeným elektronickým podpisom zaplatí poplatok v 50 % výške. Založenie eseročky potom spoločníkov nevyjde 331,50 EUR, ale len 165,75 EUR. Podnikateľ ušetrí aj na správnych poplatkoch za vydanie živnostenského listu: pri voľných živnostiach nezaplatí 5 € za každú živnosť, ale živnostenský úrad mu vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení grátis.
 

Stiahnuť prílohu