Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 30: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 4)

Predložený vzor daňového podania vychádza z reálneho prípadu daňovej praxe, v ktorom autor zastupoval daňový subjekt v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový úrad zvolil pri finalizácii daňovej kontroly nesprávny time management. Daňová kontrola trvala skoro dva roky, z toho jeden rok bola prerušená. Správca dane po tom, čo pominuli prekážky pôvodne vedúce k prerušeniu daňovej kontroly, expedoval daňovému subjektu oznámenie o pokračovaní v daňovej kontrole.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Predložený vzor daňového podania vychádza z reálneho prípadu daňovej praxe, v ktorom autor zastupoval daňový subjekt v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový úrad zvolil pri finalizácii daňovej kontroly nesprávny time management. Daňová kontrola trvala skoro dva roky, z toho jeden rok bola prerušená. Správca dane po tom, čo pominuli prekážky pôvodne vedúce k prerušeniu daňovej kontroly, expedoval daňovému subjektu oznámenie o pokračovaní v daňovej kontrole. Daňový úrad finalizáciu daňovej kontroly nesprávne časovo naplánoval, pretože do uplynutia čistého času 1-ročnej lehoty výkonu daňovej kontroly zostávali len dva týždne. Napriek tomu daňový úrad zaslal daňovému subjektu výzvu na prerokovanie protokolu spolu so samotným protokolom a naplánoval prerokovanie protokolu z daňovej kontroly tak, aby sa uskutočnilo krátko pred uplynutím jednoročnej lehoty. Podľa platnej legislatívy je daňová kontrola ukončená dňom doručenia protokolu z daňovej kontroly. Daňový subjekt však nechal rozhodnutie správcu dane ležať na pošte a vyzdvihol ho posledný 15. deň úložnej lehoty. Tak sa stalo, že daňový subjekt si vyzdvihol protokol spolu s výzvou na jeho prerokovanie v čase, keď už uplynul pôvodne naplánovaný termín prerokovania protokolu z daňovej kontroly. Správca dane urobil procesnú chybu, pretože si nerezervoval dostatočný časový priestor na doručovanie protokolu daňovému subjektu. Daňový subjekt sa tým nenechal zmiasť a zaslal v lehote 15 pracovných dní daňovému úradu vyjadrenie k protokolu, ako keby pôvodne naplánovaný termín prerokovania protokolu nebol pasé. Daňový úrad potom dva mesiace rozmýšľal ako napraviť procesnú chybu a nevymyslel nič lepšie ako to, že predvolal daňový subjekt na v poradí druhý termín prerokovania protokolu z daňovej kontroly. Daňový subjekt nemienil na tento druhý termín reagovať, pretože má za to, že protiprávny stav nemožno napraviť opakovaným určením termínu prerokovania protokolu. Gordický uzol a definitívny právny názor v právnej veci vysloví s najväčšou pravdepodobnosťou až súd, pretože daňový subjekt podá žalobu o preskúmanie zákonnosti daňového rozhodnutia.

Oficiálny názov protokolu v prípade kontrolovania nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty je: Protokol z daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti. Terminus technicus výzvy, ku ktorej sa ako príloha protokol prikladá je: Výzva na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole. Samotný protokol z daňovej kontroly obsahuje 11 obligatórnych náležitosti a obsahovo sa člení na 4 časti označené rímskymi číslicami. Prvá časť je článok I., ktorá má názov „Všeobecné údaje“ a obsahuje identifikačné údaje kontrolovaného daňového subjektu vrátene štatutárneho orgánu. Druhá časť je titulovaná ako článok II. „Výsledok kontroly“. Táto časť obsahuje zameranie daňovej kontroly, súpis kontrolovaných dokladov, preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov. V poradí tretí článok protokolu je označený III. „Číselné zhrnutie výsledkov kontroly“ a obsahuje v prehľadnej tabuľkovitej forme údaje o kontrolovanom zdaňovacom období, o výške dane priznanej daňovým subjektom v daňovom priznaní, o dani vyčíslenej ako výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu určenej správcom dane po daňovej kontrole a o celkovom rozdiele dane v eurách. Posledná časť protokolu je článok IV., ktorý sa nazýva príznačne „Záver“. Posledná časť protokolu obsahuje informáciu, či boli daňovému subjektu vrátené zapožičané doklady, že daňová kontrola je ukončená dňom doručenia protokolu a že nasledujúci deň začína vyrubovacie štádium daňového konania. Poslednou klauzulou protokolu je signácia daňovými kontrolórmi. Nakoľko protokol nemá povahu daňového rozhodnutia správca dane na záver umiestňuje obdĺžníkovú pečiatku, a nie okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.
 

Stiahnuť prílohu