Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 40: NÁMIETKA ZAUJATOSTI PROTI ZAMESTNANCOM SPRÁVCU DANE

Podľa § 60 ods. 1 daňového poriadku zamestnanec finančnej správy je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkovi konania možno mať odôvodnené pochybnosť o jeho nezaujatosti.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Podľa § 60 ods. 1 daňového poriadku zamestnanec finančnej správy je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkovi konania možno mať odôvodnené pochybnosť o jeho nezaujatosti. Ak sa účastník daňového konania dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca, môže podať príslušnému orgánu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti musí byť objektívna a zdôvodnená, preto by nemala byť založená na subjektívnych a emočných faktoroch sťažovateľa. V praxi môže daňový subjekt podať námietku zaujatosti proti jednému zamestnancovi správcu dane, viacerým daňovým úradníkom, resp. všetkým zamestnancom daňového úradu. V reáli sú námietky zaujatosti pomerne časté, málokedy sú však úspešné. Za podanie námietky zaujatosti sa neplatí žiadny správny poplatok. Autor si trúfa odhadnúť, že námietky zaujatosti sú v cca 90 % prípadov neúspešné, pričom on sám sa za 11 rokov právnej praxe nestretol s prípadom, kedy finančná správa vyhovela námietke zaujatosti. Dôvod je ten, že rozhodovanie o námietke zaujatosti zostáva v kompetencii finančnej správy a proti negatívnemu rozhodnutiu nie je možné podať žiadny opravný prostriedok.

Daňový úradník, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude o námietke zaujatosti rozhodnuté, vykonať vo veci len nevyhnutné úkony. Citované ustanovenie zákona sa v praxi často porušuje, najmä v prípadoch, ak dochádza k prieťahom v daňovej kontrole a správcovi dane hrozí nebezpečenstvo zmeškania 1-ročnej lehoty na vykonanie daňovej kontroly. Na druhej strane je pravdou, že účastníci daňového konania niekedy námietku zaujatosti zneužívajú na paralyzovanie daňového konania a obštrukcie v správe daní.

Podľa platnej legislatívy o námietke zaujatosti rozhodne najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec zamestnanca, proti ktorému námietka zaujatosti smeruje. Vedúci zamestnanec môže rozhodnúť o vylúčení zamestnanca aj z vlastného podnetu (ex offo). Pri zaujatosti nadriadeného zamestnanca príslušného orgánu, ktorý nemá nadriadeného zamestnanca, rozhodne o námietke zaujatosti druhostupňový orgán. Zaujímavosťou je, že námietku zaujatosti nemožno podať proti prezidentovi finančnej správy; ten má teda v intenciách tohto ustanovenia zákona imunitu. Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti nie sú prípustné opravné prostriedky. Právna úprava inštitútu vylúčenia zamestnancov správcu dane sa analogicky vzťahuje aj na daňovú kontrolu. Ak daňový subjekt vznesie námietku zaujatosti proti rádovému daňovému kontrolórovi, rozhoduje o nej vedúci oddelenia daňovej kontroly. Ak sťažovateľ uplatní námietku zaujatosti proti vedúcemu oddelenia kontroly, rozhodne o nej riaditeľ daňového úradu. Ak účastník daňového konania podá námietku zaujatosti proti riaditeľovi daňového úradu, kompetentný je o nej rozhodnúť prezident finančnej správy.

Predložený vzor daňového podania vychádza z reálnej daňovej praxe. Autor ako splnomocnený zástupca daňového subjektu vzniesol najprv námietku zaujatosti proti 4 zamestnancom správcu dane: dvom daňovým kontrolórom a dvom vedúcim oddelenia kontroly. Správca dane po 2-ročnom prerušení daňovej kontroly z ničoho nič expresne rozhodol o námietke zaujatosti za jeden pracovný deň. Dokonca si daňoví úradníci dali námahu, že rozhodnutie o námietke zaujatosti doručili osobne do rúk splnomocneného zástupcu daňového subjektu. Pochopiteľne námietka zaujatosti bola paušálne zamietnutá, pričom proti negatívnemu rozhodnutiu nie je možné podať žiadny opravný prostriedok. Daňový subjekt preto podal opakovanú námietku zaujatosti, tento krát proti všetkým zamestnancom daňového úradu, vrátane riaditeľa. Ak by správca dane postupoval správne, námietku zaujatosti by odstúpil nadriadenému orgánu – Finančnému riaditeľstvu SR. V danom prípade zostávali správcovi dane do uplynutia 1-ročnej lehoty na vykonanie daňovej kontroly 3 týždne, pričom hrozilo nebezpečenstvo z omeškania. Bolo evidentné, že ak by daňový úrad odstúpil námietku zaujatosti nadriadenému orgánu, nestihol by dokončiť daňovú kontrolu včas. Daňový úrad sa v tejto otázke zachoval alibisticky a rozhodol o námietke zaujatosti sám tak, že o nej nerozhodoval de facto vôbec. Daňový úrad konštatoval, že vlastne nešlo o kvalifikovanú námietku zaujatosti a preto ju neodstúpil nadriadenému orgánu, nevydal rozhodnutie o námietke zaujatosti, ale odpovedal oznámením. Autor sa domnieva, že daňový úrad prekročil v tomto prípade svoju právomoc. Nie je v kompetencii správcu dane rozhodovať o tom, či námietka zaujatosti je kvalifikovaná alebo nie. Daňový úrad má v každom prípade o námietke zaujatosti rozhodnúť vo forme rozhodnutia, resp. odstúpiť námietku zaujatosti nadriadenému orgánu.


 

Stiahnuť prílohu