Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 50: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY

Podľa § 72 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.

Stiahnuť prílohu

KOMENTÁR AUTORA K PRILOŽENÉMU SÚBORU:

Ustanovenie § 74 daňového poriadku upravuje rozhodovanie odvolacieho orgánu v odvolacom (apelačnom) štádiu daňového konania. Samotné odvolacie konanie pozostáva z dvoch fáz: prvou je rozhodovanie správcu dane ako prvostupňového orgánu; druhou fázou je rozhodovanie odvolacieho orgánu (Finančného riaditeľstva SR). Odvolací orgán je v zásade viazaný odvolacími námietkami daňového subjektu (odvolateľa) špecifikovanými v odvolaní. Pozor, v daňovom konaní neplatí zákaz rímsko-právnej zásady reformatio in peius. Znamená to, že odvolací orgán môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v neprospech daňového subjektu. V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Napriek citovanej klauzule zákona Finančné riaditeľstvo SR ako odvolací orgán málokedy dopĺňa odvolacie konanie o nové dôkazy, resp. inštruuje správcu dane, aby doplnenie dokazovania vykonal sám.

Odvolací orgán má k dispozícii 4 alternatívy ako rozhodnúť v daňovom konaní. Prvou alternatívou je, že rozhodnutie správcu dane potvrdí. V tomto prípade je daňový subjekt v odvolacom konaní neúspešný a ak chce zvrátiť právoplatné daňové rozhodnutie, je oprávnený napadnúť ho žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na príslušnom krajskom súde. Druhou alternatívou je, že odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmení. Finančné riaditeľstvo SR je oprávnené zmeniť rozhodnutie vtedy, ak daňový úrad vykonal komplexné dokazovanie a odvolací orgán je kompetentný rozhodnúť na základe administratívneho spisu daňového subjektu. Je škoda, že odvolací orgán v praxi pristupuje k zmene rozhodnutia málokedy, čoho dôsledkom je zbytočné predlžovanie celého daňového konania. Tretím variantom rozhodnutia odvolacieho orgánu je zrušenie rozhodnutia správcu dane. Finančné riaditeľstvo SR v tomto prípade rozhodnutie zruší bez toho, aby vrátilo vec prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. Väčšinou je to v prípadoch, ak odvolací orgán dá za pravdu daňovému subjektu alebo ak daniari vzhľadom na odstup času jednoducho nedokážu v daňovej veci kvalifikovane rozhodnúť. Štvrtým variantom je, že odvolací orgán prvostupňové rozhodnutie zruší a vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zákonodarca konštatuje, že odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to relevantné dôvody. Ak odvolací orgán vráti vec na ďalšie konanie, správca dane je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. Najčastejším dôvodom na vydanie rozhodnutia tohto typu je situácia, že správca dane nevykoná komplexne dokazovanie, alebo že rozhodnutie neobsahuje kvalifikované odôvodnenie. Napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu je v takom prípade nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a nedostatočne zistený skutkový stav daňovej veci.

Autora nedávno oslovil spolupracujúci daňový poradca, aby napísal metodické usmernenie pre riešenie nasledovného prípadu: správca dane expedoval daňovému poradcovi ako splnomocnenému zástupcovi na účely daňového konania rozhodnutie, ktorým vyrubil rozdiel dane z pridanej hodnoty (DPH). Čo sa ale nestalo? Správca dane preukazuje doručovanie vlastných rozhodnutí daňovému subjektu. Pošte sa nepodarilo rozhodnutie daňovému poradcovi doručiť a preto poštová doručovateľka uložila rozhodnutie na pošte. Splnomocnenému zástupcovi začala plynúť 15-dňová úložná lehota na vyzdvihnutie rozhodnutia. Problémom bolo, že pošta štandardne vyznačuje na poštových zásielkach 18-dňovú úložnú lehotu. V modelovom prípade splnomocnený zástupca vyzdvihol zásielku v 17. deň, teda deň pred uplynutím posledného 18. dňa úložnej lehoty počítanej poštou. Následne daňový poradca podal odvolanie v posledný 15. deň plynutia odvolacej lehoty, ktorej začiatok odvíjal od vyzdvihnutia zásielky na pošte. Podľa daňového poriadku však platí 15-dňová úložná lehota a daňové subjekty si pri uložení rozhodnutia na pošte musia úložnú lehotu sami prepočítavať. Podľa platnej legislatívy platí totiž tzv. fikcia doručenia. To znamená, že poštová zásielka sa považuje za doručenú v posledný 15. deň plynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, keď sa adresát o doručovaní zásielky vôbec nedozvedel. Autor podozrieva finančnú správu, že v tomto prípade prepočítavala lehoty v evidentnej snahe zamietnuť odvolanie bez toho, aby musel vo veci rozhodovať nadriadený orgán. Ak by odvolanie prešlo, daňový subjekt by bol pravdepodobne úspešný a odvolací orgán by zrušil prvostupňové rozhodnutie správcu dane a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Takýto scenár sa však v praxi nezrealizoval. Správca dane odvolanie zamietol ako podané po uplynutí zákonom stanovenej 15-dňovej odvolacej lehoty. V tomto prípade sa rozhodnutie nevydáva a správca dane informuje daňový subjekt o zamietnutí odvolania len oznámením. Problémom je, že daňový subjekt nevyčerpal v daňovom konaní tzv. riadny inštančný postup, t.j. platne nepodal riadny opravný prostriedok vo forme odvolania. Platná legislatíva v takom prípade neumožňuje daňovému subjektu napadnúť rozhodnutie súdnou cestou. Autor, hoci nerád, sa musí v tomto prípade prikloniť na stranu finančnej správy. Daňový poradca rešpektoval právny názor autora a začal komunikovať s poisťovňou ohľadne riešenia poistnej udalosti v rámci povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Stiahnuť prílohu