Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 13: ADVOKÁTI MAJÚ MONOPOL NA POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB

Podnikám 5 rokov ako spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným a doteraz som sa zaobišiel bez služieb právnika. Vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve, zvyšovaniu obratu firmy a počtu zamestnancov som dospel k záveru, že firma potrebuje externú advokátsku kanceláriu. Podľa akých kritérií mám hľadať právneho zástupcu? Mám uzatvoriť zmluvu o poskytovaní právnych služieb? Na akej odmene sa môžem s advokátom dohodnúť? Musí byť advokát poistený pre prípad zodpovednosti za škodu? Ako je to v prípade, ak je advokátska kancelária spoločnosť s ručením obmedzeným? Na ktorej webovej stránke nájdem zoznam všetkých advokátov?

Stiahnuť prílohu

Právny rámec výkonu advokácie zastrešujú v súčasnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy: zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Advokáti majú v súčasnosti de facto monopol na poskytovanie právnych služieb. Znamená to, že majú exkluzívne právo poskytovať právne služby za honorár. Na Slovensku je v súčasnosti cca 5 300 advokátov. Za posledných 10 rokov sa počet advokátov viac ako zdvojnásobil: takýto nárast počtu členov nezaznamenala v slovenských podmienkach pravdepodobne žiadna iná profesia. Advokácia je právnické povolanie sui generis (svojho druhu). Advokát je slobodné povolanie, pričom každý člen tejto profesie musí byť zapísaný v zozname advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (SAK), ktorý je zverejnený na webovej stránke www.sak.sk.

Zákon o advokácii nevyžaduje písomnú formu zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Napriek tomu autor písomnú formu zmluvy odporúča. Ak sa totiž advokát a klient výslovne nedohodnú na výške odmeny, advokát je oprávnený účtovať klientovi tzv. tarifnú odmenu. Najmä v prípade vymáhania pohľadávok tarifná odmena môže byť relatívne vysoká a advokát má právo zinkasovať ju aj vtedy, ak súdny spor prehrá alebo ak pohľadávku nevymôže. Zákon o advokácii pozná 4 druhy zmluvnej odmeny: a) hodinová odmena, b) paušálna odmena, c) tarifná odmena, d) podielová odmena. V súčasnosti nie je stanovená minimálna ani maximálna výška hodinovej odmeny. Paušálnu odmenu fakturuje advokát klientovi zväčša s mesačnou periodicitou. Advokát je oprávnený zinkasovať paušálnu odmenu aj v prípade, ak za daný mesiac nevykoná žiadne právne služby. Na druhej strane nie je klient v tomto prípade oprávnený požadovať od advokáta časovú špecifikáciu práce. Na tarifnej odmene sa advokát a klient dohodnú najmä v prípadoch vymáhania pohľadávky v súdnom konaní alebo zastupovania klienta ako obvineného obhajcom v trestnom konaní. Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, advokát má nárok na podielovú odmenu v prípade čiastočného alebo úplného vymoženia pohľadávky, pričom vyhláška stanovuje maximálnu výšku podielovej odmeny na 20 %.

Okrem honoráru je advokát oprávnený účtovať klientovi refundáciu hotových výdavkov najmä za zaplatené pohonné látky, súdne poplatky, náklady za úradné overenie podpisov (legalizácia) alebo za úradne overenie dokumentov (vidimácia). Ak advokát podnikne kvôli klientovi služobnú cestu, má nárok na náhradu za stratu času. Toto plnenie sa počíta za každú aj začatú polhodinu strávenú na ceste a je finančnou kompenzáciou za príjmy, ktoré by inak advokát zarobil, ak by zostal v advokátskej kancelárii. V roku 2015 je náhrada za stratu času vyčíslená vo výške 13,98 EUR za každú aj začatú polhodinu, pre porovnanie, ak prešovský advokát zastupuje klienta na súde v Bratislave, na služobnej ceste strávi 5 hodín tam a 5 hodín späť, čo je spolu 10 hodín a 20 polhodín: náhrada za stratu času za túto služobnú cestu je vyčíslená vo výške 279,60 EUR. Pri účtovaní tarifnej odmeny je advokát oprávnený pripočítať k tarifnej odmene za každý úkon právnej služby (prevzatie veci, žaloba, pojednávanie, odvolanie) aj tzv. režijný paušál, čo je náhrada poštovných a telekomunikačných výdavkov. V roku 2015 je režijný paušál vyčíslený vo výške 8,39 EUR.

V súčasnosti je trendom, že advokáti vykonávajú advokáciu v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Zákonodarca skonštruoval právny hybrid: advokát vykonáva advokáciu v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným. Právnym zástupcom v súdnom konaní je eseročka, ktorá aj fakturuje klientovi honorár za poskytovanie právnych služieb. Bolo by však čudné, ak by obhajcom obvineného v trestnom konaní bola s.r.o. V tomto prípade je obhajcom advokát, ktorý právne služby vykonáva vo svojom mene, ale na účet spoločnosti s ručením obmedzeným. V praxi v prípade obhajoby ex offo súd ustanoví ako obhajcu advokáta fyzickú osobu, ale trovy obhajoby štát zaplatí na bankový účet s.r.o. Keďže spoločník nezodpovedá za záväzky s.r.o. osobným majetkom, zákon o advokácii vyžaduje prísnejšie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. Za každého spoločníka sa musí spoločnosť s ručením obmedzeným poistiť pre prípad zodpovednosti za škodu minimálne do výšky poistného plnenia 1 500 000 EUR. Poistné na takéto poistné krytie v súčasnosti vychádza na približne 800 EUR ročne. Advokátska eseročka môže mať v obchodnom registri zapísaný jediný predmet podnikania: poskytovanie právnych služieb. Spoločníkom tejto spoločnosti môže byť výlučne advokát. Každý spoločník s.r.o. musí figurovať ako štatutárny orgán spoločnosti, pričom má samostatné konateľské oprávnenie.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu