Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 21: ALTERNATÍVOU VÄZBY OBVINENÉHO JE PEŇAŽNÁ KAUCIA

Vyšetrovateľ ma obvinil zo spáchania trestného činu skrátenia dane kvôli fiktívnym nadmerným odpočtom na dani z pridanej hodnoty. Minulý týždeň ma sudca vzal do väzby. Nikdy som nebol predtým trestne stíhaný, mám čistý register trestov a potrebujem sa dostať z väzby za každú cenu na slobodu. Aké sú možnosti obhajoby? Môžem požiadať o prepustenie z väzby na slobodu? Ak áno, ako často? Môže súd namiesto väzby určiť peňažnú kauciu? V akej výške? Môže súd nahradiť väzbu písomným sľubom obvineného alebo dôveryhodnej osoby, že povedie riadny život a že bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní?

Stiahnuť prílohu

Právna úprava väzby v trestnom konaní je zakomponovaná do § 71 a nasledujúcich ustanovení Trestného poriadku. Zákonodarca pozná 3 druhy väzby. Prvou kategóriou je tzv. úteková väzba a súd o nej rozhodne vtedy, ak hrozí, že obvinený ujde, bude sa skrývať alebo sa nedostaví na procesné úkony v trestnom konaní. Druhou alternatívou je tzv. kolúzna väzba: súd určí túto väzbu vtedy, ak existuje dôvodná obava, že obvinený bude ovplyvňovať svedkov s úmyslom ovplyvniť svedeckú výpoveď vo svoj prospech. Tretím typom väzby je preventívna väzba: súd uvalí túto väzbu vtedy, ak hrozí, že obvinený bude pokračovať v ďalšej trestnej činnosti. O väzbe by mal súd rozhodnúť len výnimočne. Pravdou je, že väzba sa v praxi v trestnom konaní niekedy zneužíva.

Pri väzbe by si mal čitateľ zapamätať tri informácie. O väzbe obvineného v právnom štáte rozhoduje výlučne súd. Väzobne stíhať možno len osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie. Väzba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom môže v prípade prečinov trvať maximálne 12 mesiacov a v prípade zločinov najviac 36 mesiacov. Ak je obvinený vzatý do väzby orgány činné v trestnom konaní by mali v každom štádiu trestného procesu skúmať, či naďalej existujú väzobné dôvody. V prípade väzby by malo trestné konanie prebehnúť čo možno najrýchlejšie a malo by dostať časovú prioritu pri realizácii procesných úkonov v trestnom procese. V žargóne advokátov sa hovorí, že sudca má pri rozhodovaní o väzbe k dispozícii „žiletkový“ spis. Znamená to, že súdny spis je tenký a neobsahuje veľa dokumentov. Nevýhodou je, že advokát sa často na rozhodovaní o väzbe nezúčastňuje, pričom zákon výslovne hovorí, že advokát sa o termíne vyrozumie len vtedy, ak je dosiahnuteľný.

Trestný poriadok upravuje žiadosť o prepustenie obvineného z väzby na slobodu v § 79. Žiadosť môže podať obvinený sám, resp. jeho advokát ako obhajca. Obhajcom obvineného v trestnom konaní môže byť výlučne advokát. Aby sa eliminovali zmätočné žiadosti, právna norma stanovuje časovú periodicitu na podávanie žiadosti o prepustenie z väzby. Zákon stanovuje, že ak sa žiadosť obvineného o prepustenie z väzby zamietla, môže obvinený podať novú žiadosť po uplynutí 30-dňovej lehoty, ktorá sa začína počítať odo dňa, keď rozhodnutie o predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť. Platí to v prípade, ak obvinený v žiadosti uvádza opakovane rovnaké dôvody.

Sudca má k dispozícii tri inštitúty, ktoré môže v praxi použiť namiesto väzby. Prvým inštitútom je písomná záruka záujmového združenia občanov, resp. dôveryhodnej osoby. V písomnej záruke sa záujmové združenie alebo dôveryhodná osoba zaviažu, že dohliadnu na nápravu obvineného, že bude viesť riadny život a že sa dostaví na všetky procesné úkony v trestnom konaní. Druhou alternatívou väzby je písomný sľub obvineného, ktorý sľúbi všetko, čo je uvedené v predchádzajúcej vete. Zaviaže sa, že oznámi súdu akúkoľvek zmenu bydliska alebo korešpondenčnej adresy. Súd môže pri akceptovaní písomného sľubu určiť obvinenému obmedzenia: napríklad mu zakáže kontaktovať poškodeného a priblížiť sa k nemu na 5 metrov. Tretím variantom je nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Trestný poriadok rieši peňažnú záruku v § 81. Súd môže namiesto väzby rozhodnúť o kaucii obvineného. Ak je obvinený už vzatý do väzby, súd ho môže prepustiť na slobody a nahradiť väzbu kauciou. Zákon nestanovuje maximálnu výšku peňažnej záruky. Princíp je v tom, že obvinený zaplatí prevodným príkazom na bankový účet okresného súdu vedený v Štátnej pokladnici peňažnú kauciu a súd ho prepusti na slobodu. So súhlasom obvineného môže peňažnú záruku zaplatiť aj iná osoba. Najčastejšie je to príbuzný obvineného. Problémom je, že obvinený nemajú často dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie peňažnej kaucie. Na Slovensku preto súdy nerozhodujú o peňažnej záruke často. Napríklad v USA je peňažná kaucia štandardom v trestno-právnej praxi. V tomto štáte existujú aj špecializované spoločnosti, ktoré zložia kauciu namiesto obvineného a ktoré dokonca vypátrajú obvineného, ak ujde alebo sa skrýva. Na Slovensku takýto model spolupráce medzi justíciou a civilným sektorom neexistuje. Ak obvinený ujde, skrýva sa alebo pokračuje v trestnej činnosti, prepadne kaucia v prospech štátu. Ak obvinený bol odsúdený na peňažný trest, môže požiadať, aby sa zaplatená kaucia preúčtovala na peňažný trest alebo náhradu škody.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu