Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 02: DAŇOVÝ ÚRAD ODSÚHLASÍ PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU, AK NEDOPLATOK NEPREVYŠUJE 170 EUR

Chcem previesť obchodný podiel v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. Potrebujem na prevod firmy súhlas daňového úradu? Musí si súhlas správcu dane vyžiadať predchádzajúci spoločník (prevodca) alebo nový spoločník (nadobúdateľ) eseročky? Vyžaduje sa súhlas daňovákov len pri prevode väčšinového obchodného podielu? Čo ak samotná spoločnosť s ručením obmedzeným je daňovým dlžníkom a má daňové nedoplatky? Dá sa zákon obísť?

Stiahnuť prílohu

Zákonodarca v rámci boja proti daňovým únikom, reťazeniu personálne a kapitálovo prepojených firiem a čerpaniu fiktívnych nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty zakomponoval do platnej legislatívy ďalšiu byrokratickú a formálnu obštrukciu. V praxi sa spoločníci často zbavujú spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú daňovými dlžníkmi tak, že prevedú obchodný podiel na inú osobu. Je to najjednoduchší a najefektívnejší spôsob zbavenia sa problémovej firmy. Dikcia zákona preto zakotvila formálnu prekážku brániacu nekontrolovaným prevodom firiem. Pri prevode väčšinového obchodného podielu v s.r.o. sa vyžaduje súhlas správcu dane; tento súhlas je daňový subjekt povinný si vyžiadať. K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa vyžadujú 2 súhlasy: kvitanciu daňového úradu musí predložiť predchádzajúci spoločník (prevodca) aj nový spoločník spoločnosti (nadobúdateľ).

Finančná správa vydá súhlas správcu dane v lehote do 5 pracovných dní. V praxi daňové úrady stihnú expedovať dobrovzdanie správcu dane zväčša rýchlejšie. Autor odporúča čitateľom postup, že na formulár žiadosti napíšu telefonicky kontakt a dohodnú sa s daňovými úradníkmi, že ich budú telefonicky informovať potom, čo formálnu záležitosť vybavia. Najlepšie je prísť si osobne vyzdvihnúť súhlas správcu dane na daňový úrad, pretože expedovaním dokumentu poštou sa môže celý proces zbytočne spomaliť. Za podanie žiadosti o súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu sa neplatí žiadny správny poplatok. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa vyžadoval nulový daňový nedoplatok žiadateľa. Novelizácia daňového poriadku je benevolentnejšia a daňový úrad vydá súhlas, ak výška daňového nedoplatku neprevyšuje kumulatívne na všetkých daniach limit 170 EUR.

Súhlas správcu dane je potrebný vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu v eseročke. Za väčšinový obchodný podiel sa považuje minimálne 50% obchodný podiel alebo 50% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti. De facto v tomto prípade logicky nejde o väčšinový podiel, ale platí fikcia zákona, že sa za takýto považuje. Za väčšinový obchodný podiel sa potom považuje aj modelová situácia, ak majú dvaja spoločníci v spoločnosti obchodné podiely fifty-fifty. Autor vidí v zákone dve legislatívne diery. Prvým problémom je, že spoločníkmi eseročiek sú fyzické osoby, ktoré ako také nepodnikajú. A preto nemajú žiadne daňové nedoplatky. Účelnejšie by bolo, keby finančné úrady dali na čiernu listinu aj konateľov, ktorí sú alebo v minulosti boli štatutármi daňových dlžníkov. Druhou nedokonalosťou zákona je, že podmieňuje súhlasom správcu dane len prevod väčšinového obchodného podielu. V praxi sa dá legislatíva obísť tak, že sa neprevedie väčšinový obchodný podiel v jednom kroku, ale že sa prevedú následne dva alebo trikrát za sebou menšinové obchodné podiely medzi tým istým prevodcom a nadobúdateľom. Pre porovnanie, ak zmluvné strany plánujú prevod 60% väčšinového obchodného podielu, neprevedú ho naraz. Ale prevedú tento obchodný podiel v dvoch krokoch tak, že najprv prevedú 30% obchodný podiel a po zápise do obchodného registra prevedú aj zostávajúcu 30% časť obchodného podielu.

Novinkou je, že účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. V tomto prípade ide potom o konštitutívny a nie deklaratórny účinok zápisu do obchodného registra. Rozdiel je v tom, že bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane obchodný register zmenu v osobe spoločníkov nezapíše a „starý“ spoločník obchodný podiel platne neprevedie. V praxi je dôležité, aby si prevodca prevod obchodného podielu poistil tak, že transakciu zrealizuje len s dôveryhodným obchodným partnerom. Preto je vhodné si súhlas správcu dane od nadobúdateľa obchodného podielu vyžiadať ešte pred uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu