Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 19: EXEKÚTOR JE OPRÁVNENÝ ZABLOKOVAŤ BANKOVÝ ÚČET A PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA DRAŽBE

Požičal som spoločníkovi z firmy peniaze na základe zmluvy o pôžičke vo výške 5 000 EUR. Pôžička bola bezúročná a doba splatnosti bola 2 roky. Dlžník pôžičku napriek predžalobnej upomienke nevrátil. Preto som podal žalobu o zaplatenie požičanej sumy peňazí. Súd žalobe vyhovel a rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť pohľadávku v plnej výške. V informačnej kancelárii súdu som si dal vyznačiť na rozsudku doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Napriek exekučnému titulu dlžník do dnešného dňa nezaplatil ani euro. Preto chcem podať návrh na vykonanie exekúcie, aby súdny exekútor vymohol pohľadávku. Na ktorý exekútorský úrad môžem návrh na vykonanie exekúcie podať? Musím byť v exekučnom konaní zastúpený advokátom? Aký vysoký je súdny poplatok za podanie návrhu? Ktoré právne dokumenty musím k návrhu na vykonanie exekúcie priložiť? Môže exekútor zablokovať účet dlžníka, resp. zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného?

Stiahnuť prílohu

Právna úprava návrhu na vykonanie exekúcie je riešená v § 38 a nasledujúcich ustanoveniach zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení. V exekučnom konaní figurujú dvaja účastníci: veriteľ ako oprávnený a dlžník ako povinný. Oprávnený podá proti povinnému návrh na vykonanie exekúcie príslušnému exekútorskému úradu. Exekučné konanie sa začína doručením návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Návrh na vykonanie exekúcie môže oprávnený podať na ktorýkoľvek exekútorský úrad na Slovensku. Túto skutočnosť niektorí kritizujú: ak má napríklad povinný trvalý pobyt v Košiciach, oprávnený môže podať návrh exekútorskému úradu do Bratislavy. Je pravda, že tým sa často zbytočne zvyšujú exekučné trovy. Zákon takúto konšteláciu nezakazuje. Za podanie návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený zaplatí súdu súdny poplatok 16,50 EUR. Súdny poplatok v tejto nominálnej hodnote možno zaplatiť v elektronických kolkoch (potvrdenie pre evidenciu poplatku) nalepených v nominálnej hodnote na návrhu.

Oprávnený musí k návrhu na vykonanie exekúcie priložiť exekučný titul. Exekučným titulom je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu alebo platobný rozkaz zaväzujúci povinného na zaplatenie pohľadávky oprávnenému. Oprávnený nemusí byť v exekučnom konaní zastúpený advokátom ako právnym zástupcom. Modus operandi je, že po doručení návrhu exekútorskému úradu požiada súdny exekútor okresný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Ak tento mandát exekútor získa, expeduje oprávnenému a povinnému upovedomenie o začatí exekúcie, kde konkretizuje exekučný titul, výšku istiny pohľadávky, úrok z omeškania, súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní, exekučné trovy a trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní. Exekútor v upovedomení vyzve dlžníka, aby zaplatil pohľadávku a jej príslušenstvo v 14-dňovej lehote od doručenia upovedomenia. Ak dlžník zaplatí pohľadávku v plnej výške, výhodou je, že zaplatí súdnemu exekútorovi exekučné trovy len vo výške 50 %. Odmena súdneho exekútora je štandardne vyčíslená ako 20 % podielová odmena a počíta sa z celkovej sumy vymožených finančných prostriedkov.

Tretím krokom v exekučnom konaní je exekučný príkaz. Exekútorské úrady najčastejšie vykonávajú exekúciu „od stola“. Znamená to, že najfrekventovanejšími spôsobmi vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov. Tento spôsob exekúcie je použiteľný vtedy, ak je povinný zamestnaný alebo ak je poberateľom starobného dôchodku. V praxi je častá aj exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Ak má povinný alokované finančné prostriedky na bankovom účte, exekútorsky úrad peniaze na bankovom účte zablokuje a následne poukáže finančné prostriedky bezhotovostným spôsobom prevodným príkazom na bankový účet oprávneného. Najkomplikovanejším spôsob vykonania exekúcie je exekúcia predajom nehnuteľnosti na dražbe. Aby sa povinný nezbavil majetku, exekútor zväčša zablokuje nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného exekučným záložným právom. Záložné právo je ako ťarcha evidované na Liste vlastníctva v katastri nehnuteľností a bez kvitancie exekútorského úradu povinný neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Ak dlžník nezaplatí vymáhanú pohľadávku, exekútor je oprávnený predať nehnuteľnosť na dražbe.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu