Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 20: FIRMA ROZBIEHA NOVÝ BIZNIS POŽIČOVŇU NÁRADIA

Plánujem rozšíriť podnikateľské aktivity o nový predmet podnikania – požičovňu náradia. Uvedomujem si, že v tomto segmente je trh pomerne nasýtený, napriek tomu mám šancu preraziť. O aký predmet podnikania mám rozšíriť predmet činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným zapísaný v obchodnom registri? Aký typ zmluvy má firma uzatvárať s potenciálnymi záujemcami? Odporúčate uzatvorenie zmluvy v písomnej forme? Má zmluva obsahovať ako samostatnú časť všeobecné obchodné podmienky? Musím na prevádzke nainštalovať elektronickú registračnú pokladnicu? Môže spoločnosť nájomné za požičanie náradia fakturovať?

Stiahnuť prílohu

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude požičovňu náradia prevádzkovať, doteraz nemá ako predmet podnikania zapísaný prenájom hnuteľných vecí, musí o túto činnosť predmet podnikania rozšíriť. Práve živnosť špecifikovaná ako prenájom hnuteľných vecí zastrešuje požičovňu automobilov, lodí, lietadiel a pod tento predmet podnikania spadá aj požičovňa náradia. V praxi ide o voľnú živnosť, takže nie je problém predmet podnikania spoločnosti o túto novú činnosť rozšíriť. Za rozšírenie predmetu podnikania v obchodnom registri spoločnosť zaplatí súdny poplatok 66 EUR. Ak návrh na zmenu zapísaných údajov podá spoločnosť elektronicky a návrh podpíše konateľ zaručeným elektronickým podpisom, spoločnosť bude mať 50% zľavu a súdny poplatok ju vyjde na 33 EUR.

V danom prípade nemožno uzatvoriť zmluvu o výpožičke vecí. V praxi robia v tomto požičovne náradia často chybu. Zmluva o výpožičke vecí sa na právne zastrešenie nehodí, pretože je bezplatná. Najvhodnejším typom zmluvy na zazmluvnenie požičovne náradia je nájomná zmluva. Právna úprava nájomnej zmluvy je zakomponovaná do § 663 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade požičovne náradia možno analogicky aplikovať aj §§ 721 až 723 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú osobitný zmluvný typ – zmluvu o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí. V tejto zmluve vystupujú dve zmluvné strany: prenajímateľ ako vlastník hnuteľnej veci a nájomca ako záujemca o vypožičanie náradia. Na základe kontrahovanej nájomnej zmluvy prenajímateľ prenajme do dočasného užívania konkrétne špecifikované náradie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť za užívanie predmetu zmluvy nájomné. Autor každopádne odporúča uzatvorenie písomnej zmluvy, pretože už podľa rímskeho práva platí pravidlo, že „to čo je napísané, platí“. V rámci uzatvárania obchodno-záväzkových vzťahov je známa zásada: „Dobré zmluvy robia dobrých priateľov“.

Prenajímateľ by si mal dať pozor na to, aby mu nájomca potvrdil prevzatie hnuteľnej veci. Na to môže slúžiť osobitná klauzula v zmluve alebo odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy. Zapožičaná vec by mala byť spôsobilá na bežnú prevádzku, mala by byť funkčná a v prevádzkyschopnom stave. Nájomca by mal možnosť odskúšať si prenajatú vec priamo v prevádzke. Prenajímateľ by mal inštruovať nájomcu o používaní výrobku a mal by mu odovzdať návod na použitie. V zmluve je dôležité vyčísliť výšku nájomného. V praxi sa nájomné vypočítava najčastejšie za každý deň zapožičania náradia. Pokiaľ ide o spôsob platby, záleží na zmluvných stranách ako sa dohodnú. Nájomca môže zaplatiť nájomné v hotovosti vopred. Vtedy mu prenajímateľ musí odovzdať pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladnice. Odpoveď na otázku je, že v prípade inkasovania platieb v hotovosti, podnikateľ musí mať na každej jednej prevádzke nainštalovanú minimálne jednu registračnú pokladnicu. Prenajímateľ môže nájomcovi nájomné fakturovať po skončení platnosti zmluvy. Nájomca vtedy zaplatí nájomné bezhotovostným spôsobom prevodným príkazom na bankový účet prenajímateľa.

Nájomná zmluva by mala obsahovať detailnú úpravu práv a povinnosti zmluvných strán. Nájomca je zväčša povinný užívať náradie vo vlastnej réžii a nie je oprávnený ho ďalej zapožičať tretej osobe. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli prevádzkou predmetu zmluvy neodbornou manipuláciou nájomcu. Nájomca je povinný vrátiť zapožičanú vec prenajímateľovi v stave v akom vec prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Prepravu náradia z prevádzkarne a späť znáša na vlastné náklady nájomca. Ten je povinný platiť aj elektrickú energiu a pohonné látky spotrebované pri prevádzke zapožičaného náradia. Prenajímateľ je oprávnený dať poistiť požičané náradie pre prípad straty, zničenia, poškodenia, odcudzenia alebo pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. Zmluva musí obsahovať klauzulu o dobe platnosti. V praxi požičovne náradia najčastejšie uzatvárajú nájomné zmluvy v rámci krátkodobého nájmu na 1 – 7 dní. Pokiaľ ide o otázku o všeobecných obchodných podmienkach, tieto nemusia byť zakomponované priamo v texte zmluvy, ale môžu tvoriť prílohu zmluvy, ktorá je často napísaná menším typom písma ako samotná zmluva. Zmluvné strany si všeobecné obchodné podmienky ako také nemusia osobitne dojednávať, pričom jednotlivé práva a záväzky zakomponujú priamo v texte nájomnej zmluvy ako samostatný článok „Práva a povinností zmluvných strán“.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu