Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 07: OBŠTRUKCIE A LEGISLATÍVNE DIERY V DAŇOVEJ KONTROLE

Daňový úrad sa mi ohlásil na daňovú kontrolu. Chcel by som vedieť aké sú moje základné procesné práva v daňovej kontrole. Musia sa mi daňoví úradníci legitimovať služobným preukazom? Mám právo na predloženie písomného poverenia na výkon daňovej kontroly? Mám právo byť prítomný na rokovaní s vlastnými zamestnancami? Môžu sa jednotliví zamestnanci správcu dane počas daňovej kontroly vystriedať? Ak daňový úrad vytýči ústne pojednávanie a predvolá naň svedka, môžem sa takéhoto procesného úkonu zúčastniť?

Stiahnuť prílohu

Daňový subjekt má 7 práv a 8 povinností počas daňovej kontroly.

Daňová kontrola je najčastejšie novelizovaným inštitútom správy daní. V legislatívnej praxi skoro niet novely základného procesného daňového zákona, ktorá by sa tohto inštitútu nedotkla. Trend novelizácií je čo najdetailnejšie upraviť mechanizmus výkonu daňovej kontroly a plátať legislatívne diery, ktoré daňové subjekty v minulosti používali na paralyzovanie alebo obštrukcie pri výkone daňovej kontroly. Platný daňový poriadok najprv vymenúva práva, až potom povinnosti kontrolovaného daňového subjektu, akoby chcel aj týmto spôsobom dať najavo, že zákonodarca uprednostňuje práva pred povinnosťami. Dikcia zákona pozná celkom 7 práv a 8 povinností daňového subjektu reglementovaných v rámci výkonu daňovej kontroly.

Daňovú kontrolu realizuje kontrolná skupina daňového úradu, ktorá má najmenej dvoch (a viac) členov. V tejto súvislosti sa v žargóne daňových úradníkov hovorí často o „dvojičkách“ daňových kontrolórov. Platí to najmä o dani z pridanej hodnoty.

Daňový subjekt má právo na predloženie služobného preukazu zamestnancov správcu dane a písomného poverenia na výkon daňovej kontroly. V súvislosti s používaním služobného preukazu autor pozná z praxe nasledujúci viac-menej úsmevný príklad. Kontrolná skupina daňového úradu zamýšľala skontrolovať daň z príjmov podnikateľa fyzickej osoby. Plánovanú daňovú kontrolu mu riadne oznámila. Po príchode kontrolnej skupiny do sídla firmy daňového subjektu ich však čakalo nemilé prekvapenie. Firma bola strážená príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorí daňových kontrolórov odmietli vpustiť dnu do objektu. Na požiadanie vedúceho kontrolnej skupiny zavolali podnikateľa, ktorý vzápätí vyšiel z objektu. Ten si od členov kontrolnej skupiny promptne vyžiadal služobné preukazy, na čo má napokon zo zákona aj právo. Potom, čo mu ich kontrolóri predložili, si ich detailne preštudoval a vrátil im ich s odôvodnením, že kontrolnú skupinu nemôže do objektu vpustiť. Dôvod? Predložené preukazy majú názov „úradný preukaz", zatiaľ čo zamestnanci správcu dane sa majú v daňovom konaní podľa zákona identifikovať preukazom s názvom „služobný preukaz“. Daňový subjekt mal pravdu v tom, že daňoví kontrolóri mu v minulosti predložili preukaz označený ako „úradný preukaz“. Napriek tomu sa týmto preukazom zamestnanci správcu dane mohli legitímne preukazovať, pretože len z jeho formálneho označenia nemožno ešte dedukovať, že nejde o služobný preukaz v zmysle zákona.

Daňový subjekt má právo klásť predvolaným svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní. Toto právo vyplýva z § 45 ods. 1 písm. e) daňového poriadku. Keďže daňový subjekt má právo zúčastniť sa na výsluchu svedka v jeho daňovej veci, daňový úrad by ho mal na tento výsluch prizvať. Túto povinnosť daňové úrady často porušujú a svedka predvolajú bez toho, aby o tom podnikateľ vedel. Nerešpektovanie práva dávať svedkom otázky pri ústnom pojednávaní je v praxi jedným z najčastejších dôvodov na zrušenie daňového rozhodnutia súdom.

Daňový subjekt je povinný predkladať správcovi dane účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske a účtovné operácie. Autor mal klienta, ktorý mal pekáreň a od ktorého daňový úrad pýtal receptúry na výrobu pekárenských výrobkov, ktoré si podnikateľ uchováva už po desaťročia. Napriek tomu, že daňoví úradníci sú viazaní daňovým tajomstvom, predsa len sa sprístupnením tejto informácie zvyšuje riziko vyzradenia receptúry nepovolaným osobám. Preto podnikateľ odmietol daňovým kontrolórom receptúru vydať, s čím sa oni na prekvapenie uspokojili. Autor pozná z praxe aj prípad advokáta, od ktorého daňový úrad požadoval zoznam klientov vrátane súdnych spisov. Advokát spisy klientov odmietol daňovákom vydať, pretože je podľa zákona o advokácii viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


 

Stiahnuť prílohu