Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 06: PLATITEĽ DPH MÁ VÄČŠIU ŠANCU NA VYKONANIE DAŇOVEJ KONTROLY

Podnikám vyše 5 rokov. Až teraz sa mi daňový úrad ohlásil na daňovú kontrolu. Na moje prekvapenie správca dane plánuje zrealizovať daňovú kontrolu priamo v sídle firmy. Je to v poriadku? Pretože moja spoločnosť je výrobná firma, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom dreva a nedisponuje vhodnými priestormi na vykonanie daňovej kontroly. Môžem žiadať, aby sa zmenilo miesto výkonu daňovej kontroly a aby som účtovné doklady doniesol priamo na daňový úrad?

Stiahnuť prílohu

Známy je prípad z praxe, kedy daňový úrad vykonával 22 daňových kontrol súčasne

Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Osobitným predpisom sa rozumie najmä zákon o účtovníctve. V praxi najfrekventovanejším prípadom daňovej kontroly je daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) a daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby a dane z príjmov fyzickej osoby. Ak je daňový subjekt platiteľom dane z pridanej hodnoty má niekoľkonásobne väčšiu šancu, že k nemu daňová kontrola zavíta. Autor si pamätá z čias, keď bol zamestnancom daňovej správy (1998-2000), metodický pokyn, podľa ktorého mali daňové úrady skontrolovať každého podnikateľa minimálne raz za tri roky. Keďže z pochopiteľných príčin finančná správa takúto periodicitu daňových kontrol nestíhala, tento metodický pokyn bol neskôr zrušený.

Realizácia daňovej kontroly je plne v réžii daňového úradu. Autor pozná z praxe prípad, kedy daňový subjekt sám žiadal daňový úrad iniciatívne o vykonanie daňovej kontroly; daňový úrad na túto žiadosť nereflektoval a daňovú kontrolu nevykonal. Daňový subjekt podal na prvý pohľad nepochopiteľnú žiadosť preto, že chcel mať definitívne a nepriestrelne uzatvorené určité zdaňovacie obdobie. Na vykonanie daňovej kontroly daňový subjekt nemá právny nárok.

Daňová kontrola je komplexným inštitútom v rukách správcu dane. Na rozdiel od miestneho zisťovania, ktoré je operatívnym inštitútom daňového poriadku. Novelizáciami procesného daňového zákona sa zvyšuje inštrumentár nástrojov, ktoré môže správca dane použiť v rámci výkonu daňovej kontroly proti daňovému subjektu. Daňová kontrola sa podľa zákona má vykonávať v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Na to v praxi finančná správa často zabúda. Autor ako advokát zastupuje napríklad klienta, ktorý má paralelne otvorených 22 daňových kontrol dane z pridanej hodnoty, pričom prvých 10 z nich je prerušených kvôli medzinárodnej výmene daňových informácii vyše 2 roky.

Podľa § 44 ods. 2 daňového poriadku daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje. Zákonodarca preto prioritne za miesto výkonu daňovej kontroly označuje miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo daňového subjektu právnickej osoby. V praxi väčšina daňových subjektov nemá k dispozícii vhodné kancelárske priestory na vykonanie daňovej kontroly. Autor má klienta, ktorý je podnikateľom fyzickou osobou a ako miesto podnikania má v evidencii správcu dane registrovanú adresu trvalého pobytu. Tak sa stalo, že dvojica daňových kontrolórov kontrolovala v jeho prípade 6 mesiacov účtovníctvo priamo v jeho rodinnom dome. Problémom bolo, že daňoví kontrolóri mali paralelne otvorených viac daňových kontrol a daňový subjekt „navštevovali“ len jedenkrát, resp. dvakrát do týždňa. Daňová kontrola takto nelogicky trvala s prestávkami pol roka.

Autor pozná z praxe aj prípad, keď si daňoví kontrolóri uzurpovali právo vykonať daňovú kontrolu v sídle daňového subjektu napriek tomu, že kontrolovaným daňovým subjektom bol prevádzkovateľ píly, ktorý nedisponoval vhodnými priestormi na vykonanie daňovej kontroly. Na ilustráciu slúži aj iný prípad z daňovej praxe, kedy daňový subjekt nedisponoval vhodnými priestormi, ale na účely výkonu daňovej kontroly prenajal zamestnancom správcu dane kancelárske priestory. Na tomto mieste treba konštatovať, že zákon takúto iniciatívu daňového subjektu nevyžaduje a že tento maximálne ústretový krok zo strany kontrolovaného daňového subjektu je v praxi zriedkavý. Aby bol autor úprimný, takýto benevolentný krok by on osobne nikdy nevykonal a klientom by ho ani neodporúčal.

Na druhej strane musí autor kvôli objektívnosti konštatovať, že ak daňový subjekt reálne nedisponuje vhodnými kancelárskymi priestormi na vykonanie daňovej kontroly a požiada o realizáciu daňovej kontroly v sídle daňového úradu, daňoví úradníci takto koncipovanej žiadosti daňového subjektu v absolútnej väčšine prípadov vyhovejú. Aspoň vo viac ako 100 prípadoch daňových kontrol, kedy autor vystupoval ako právny zástupca daňového subjektu, daňové úrady vždy vyhoveli žiadosti o vykonanie daňovej kontroly v sídle daňového úradu. Preto odpovedajúc na Vašu otázku, ak nedisponujete vhodnými kancelárskymi priestormi podajte žiadosť o výkon daňovej kontroly priamo v sídle daňového úradu.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


 

Stiahnuť prílohu