Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 01 DAŇOVÝ ÚRAD DORUČOVAL PROTOKOL Z DAŇOVEJ KONTROLY NA ULICI PRED BANKOU

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) si odpočítal DPH z nakúpených stavebných pozemkov vo výške 50 tisíc eur. Daňový subjekt si uplatnil nadmerný odpočet za kontrolované zdaňovacie obdobie. Daňový úrad vykonal daňovú kontrolu a platiteľovi dane nadmerný odpočet nepriznal s odôvodnením, že pozemky nespĺňali parametre stavebného pozemku. Daňový úrad chcel doručiť platiteľovi dane protokol z daňovej kontroly, ale dostal sa do časovej tiesne. Do uplynutia jednoročnej lehoty na vykonanie daňovej kontroly zostávalo 5 pracovných dní. Ak by daňový úrad zaslal protokol štandardne poštou na adresu sídla, pravdepodobne by lehotu zmeškal. Preto sa pokúsil doručiť protokol osobne daňovými úradníkmi, ale neúspešne. Zaúradovala ale náhoda a daňoví úradníci stretli konateľa spoločnosti náhodne na ulici a chceli mu doručiť protokol z daňovej kontroly osobne. Zamestnanci správcu dane sa ale nelegitimovali a neupozornili konateľa na právne následky odopretia prijatia dokumentu. Konateľ protokol z daňovej kontroly neprevzal. Bol protokol daňovému subjektu platne doručený? Zmeškal daňový úrad jednoročnú lehotu na vykonanie daňovej kontroly? Akým spôsobom sa má spoločnosť brániť proti postupu daňových kontrolórov?
Autor ako advokát právne zastupoval v daňovej kontrole analogický daňový prípad. Klient kúpil stavebné pozemky a odpočítal si DPH vo výške 30 tisíc eur. Daňový úrad vykonal daňovú kontrolu a nárok na odpočet DPH neakceptoval. Klient spolupracoval počas daňovej kontroly s daňovým úradom a riadne preberal všetky dokumenty poslané poštou. Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Podľa odseku 9 písm. a) citovaného zákonného ustanovenia je ukončená dňom doručenia protokolu z daňovej kontroly. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je v zmysle § 46 ods. 10 daňového poriadku najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Platná legislatíva stanovuje na finalizáciu daňovej kontroly maximálne 1-ročnú prekluzívnu lehotu.
Pri doručovaní protokolu z daňovej kontroly mal daňový úrad v riešenom prípade jeden problém: do skončenia jednoročnej lehoty zostával týždeň. Daniari vedeli, že ak by poslali protokol poštou, pravdepodobne by to nestihli. A vtedy začalo „peklo na daňovej zemi“. Daňoví úradníci začali klienta šikanovať, začali mu vytelefonovávať, navštevovať ho v sídle firmy, kontaktovať jeho zamestnancov. Keďže to bolo bezvýsledné, zašli ďalej a navštívili ho v jeho rodinnom dome, pričom do nehnuteľnosti vstúpili bez súhlasu, ocitli sa vo vestibule a vystresovali konateľovu manželku. Veci nabrali rýchly spád. Konateľa klienta stretli daňoví úradníci náhodou na ulici pred bankou (daňový úrad a banka boli susediace budovy na jednej ulici) a pokúsili sa doručiť protokol konateľovi bez toho, aby sa legitimovali, a aby ho upozornili na právne následky bezdôvodného odopretia prijatia dokumentu. Klient protokol z daňovej kontroly neprevzal, no daniari ho napriek tomu považovali za doručený. Začali vyrubovacie konanie, na konci ktorého expedovali rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane. Zaujímavosťou bolo, že zamestnanci správcu dane vykonali vo vyrubovacom konaní miestne zisťovanie, na ktorom odfotili sporné stavebné pozemky, a to bez asistencie daňového subjektu.
Proti prvostupňovému rozhodnutiu daňového úradu sa klient odvolal. Finančné riaditeľstvo SR ako odvolací orgán dalo klientovi za pravdu a rozhodnutie daňového úradu ako nezákonné zrušilo. Odvolací orgán konštatoval, že protokol nebol včas doručený v zákonnej lehote a daňový úrad zmeškal 1-ročnú lehotu na vykonanie daňovej kontroly. Autor očakával výhru, nečakal však, že to bude už v daňovom konaní, ale až na súde. Daňovému úradu vzhľadom na viazanosť právnym názorom nadriadeného orgánu nezostalo nič iné, ako daňové konanie definitívne zastaviť. Zmeškanie jednoročnej lehoty na finalizáciu daňovej kontroly predstavuje takú procesnú chybu, ktorá sa nedá konvalidovať neskorším zákonným postupom správcu dane. Protokol z daňovej kontroly má v takom prípade podľa platnej súdnej judikatúry povahu nezákonne získaného dôkazu, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť a všetky ďalšie procesné úkony daňového úradu časovo sa odvíjajúce od nezákonného protokolu (vyrubovacie konanie, rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane) majú rovnako punc nezákonne získaného dôkazu. Autor ako advokát vďaka zmeškaniu 1-ročnej lehoty vyhral na súde 10 daňových káuz. V poslednom čase sa zdalo, že daniari sa markantnej chyby už nedopúšťajú, ale opak je pravdou. Daňových úradníkov netreba ľutovať. Na vykonanie daňovej kontroly majú 365 dní, čo je dostatočne dlhá časová lehota. Záleží od časového manažmentu daňových úradníkov, aby si finalizáciu daňovej kontroly vedeli naplánovať tak, aby protokol doručovali poštou s dostatočným časovým predstihom a prípadne aplikovali fikciu doručenia. Ak by daňový subjekt neprevzal protokol v zákonnej 15-dňovej úložnej lehote na pošte, 15. deň by sa považoval za deň doručenia protokolu aj vtedy, ak by si adresát dokument na pošte fyzicky neprevzal.
Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.