Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 02: ZÁKON NETOLERUJE DUPLICITNÝ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným obchoduje so štátom a z tohto dôvodu je ako partner verejného sektora zapísaná registri partnerov verejného sektora. Musia podľa novely zákona o obchodnom registri zapisovať konečných užívateľov výhod do obchodného registra aj spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora? Na akom tlačive je treba podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra? Platí sa za podanie tohto návrhu súdny poplatok? Z ktorého konkrétneho ustanovenia zákona povinnosť zapisovania konečného užívateľa výhod do obchodného registra vyplýva? Aká sankcia hrozí pri nesplnení tejto povinnosti?

Legálna definícia konečného užívateľa výhod je obsiahnutá v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Podľa citovaného ustanovenia zákona konečným užívateľom výhod právnickej osoby je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Je to najmä fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán alebo jeho člena v právnickej osobe, ovláda právnickú osobu iným spôsobom alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, za konečných užívateľov výhod právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Dňa 01.11.2018 vstúpila do účinnosti pod číslom zákona 52/2018 novela, ktorá sa spolu s novelou č. 373/2018 účinnou od 01.01.2019 dotkla ustanovení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri v platnom znení sa do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora (RPVS), zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod. Tieto údaje sa zapisujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého lebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Z platnej legislatívny vyplýva, že na právnické osoby, ktoré majú konečných užívateľov výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora, sa nevzťahuje povinnosť duplicitne registrovať partnera verejného sektora v obchodnom registri. Pozor, uvedené neplatí obojstranne: zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do RPVS.

Obchodné spoločnosti, na ktoré sa povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra vzťahuje, oznámia potrebné údaje príslušnému registrovému súdu na formulári dostupnom na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR, www.justice.gov.sk, ide o formulár č. 31 „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod“. Za podanie tohto návrhu sa neplatí súdny poplatok. Od 01.11.2018 tvorí zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod súčasť formulára na prvozápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Podľa ustanovenia § 11 zákona o obchodnom registri registrový súd uloží za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky limitu 3 310 €. Zaujímavosťou je, že pokuta sa neukladá spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti, ale zosobňuje sa priamo v konateľovi / členovi predstavenstva spoločnosti. Autor pozná z právnej praxe prípad kolegu advokáta, ktorý podal návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, ale registrový súd návrh odmietol vykonať s odôvodnením, že spoločnosť je už zapísaná v RPVS.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.