Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 03: PRERUŠENIE DAŇOVÉHO KONANIA POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

Agro farma podnikajúca v šarišskom regióne mala daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty, výsledkom ktorej bol 100-stranový protokol z daňovej kontroly. K protokolu sa daňový subjekt vyjadril v zákonom stanovenej lehote. Správca dane vykonal v daňovej veci už aj vyrubovacie konanie, na záver ktorého expedoval rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane vo výške cca 100 000 EUR. Daňový subjekt sa proti rozhodnutiu daňového úradu odvolal. Vzhľadom na koronakrízu a preto, že ide o vysoký daňový dorubok, daňový subjekt chce požiadať daňový úrad o prerušenie daňového konania. Má daňový subjekt na prerušenie daňového konania v čase mimoriadnej situácie právny nárok? Plynú počas prerušenia daňového konania lehoty na vydanie rozhodnutia? Je možné prerušiť daňové konanie aj v odvolacom konaní? 

Ak by nebola v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu a nebol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z., odpoveď na položenú otázku by bola: NIE. Na prerušenie daňového konania by nemal daňový subjekt podľa predchádzajúceho právneho stavu právny nárok. Odhliadnuc od toho autor ako advokát sa počas 17-ročnej právnej praxe doposiaľ nestretol s prerušením daňového konania v odvolacom štádiu. Daňový subjekt môže ako odvolateľ napadnúť rozhodnutie o vyrubení rozdielu dane v zákonnej 30-dňovej odvolacej lehote. Odvolanie má v daňovom konaní odkladný účinok. Znamená to, že daňový subjekt nemusí vyrubenú daň zaplatiť až do právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR ako odvolacieho orgánu. Prerušenie daňového konania v odvolacom štádiu bolo preto v minulosti nepravdepodobné. Po podaní odvolania sa začína odvolacie (apelačné) štádium daňového konania. Správca dane má 30 dní na to, aby o odvolaní rozhodol sám v rámci autoremedúry alebo aby odvolanie odstúpil Finančnému riaditeľstvu SR spolu s predkladacou správou a kompletným administratívnym spisovým materiálom. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  sa počas obdobia pandémie daňové konanie, ktoré sa začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu, ak odsek 3 neustanovuje inak. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo. Podľa druhého odseku citovaného zákonného ustanovenia ak daňové konanie začne počas obdobia pandémie, daňové konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania. Výnimku ustanovuje odsek 3, podľa ktorého prerušenie daňového konania neplatí na daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo o nadmernom odpočte dane z pridanej hodnoty (DPH)

Sumarizujúc platnú daňovú legislatívu, v súčasnosti je prerušenie daňového konania vo väčšine prípadov relatívne jednoduché a právne nárokovateľné. Predchádzajúca odpoveď platí počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súčasnosti má daňový subjekt na prerušenie daňového konania podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona právny nárok. Platí to, ak splní dve podmienky: o prerušenie daňového konania daňový subjekt požiada a nejde o vrátenie daňového preplatku alebo nadmerného odpočtu DPH. Daňový subjekt má v prípade podanej žiadosti právny nárok na prerušenie daňového konania. Postupuje analogicky podľa § 61 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení. Vzhľadom na to, že ustanovenia o prerušení daňového konania sa vzťahujú rovnako aj na daňové konanie vedené Finančným riaditeľstvom SR alebo Ministerstvom financií SR, uplatnia sa aj na odvolacie daňové konanie. Z logických dôvodov platí pravidlo, že ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa daňového poriadku neplynú. Vyplýva to z § 61 ods. 5 daňového poriadku.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.