Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 22: ZANEDBANIE POVINNEJ VÝŽIVY JE TRESTNÝ ČIN

Po desaťročnom manželstve som sa minulý rok rozviedla. Z manželstva pochádzajú dve maloleté deti – syn a dcéra. Deti boli súdom zverené do výchovy a starostlivosti matky. Súd v rozsudku o rozvode manželstva zaviazal exmanžela platiť výživné na každé dieťa samostatne vo výške 100 EUR vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na bankový účet matky. Otec deti platil výživné iba prvé dva mesiace po rozvode. V súčasnosti výživné neplatí skoro 1 rok, pričom celková suma dlžného výživného sa vyšplhala na sumu 2 000 EUR. Čo mám robiť? Môžem vymáhať dlžné výživné v exekučnom konaní prostredníctvom exekútorského úradu? Je neplatenie výživného v takej výške a po taký dlhý čas trestný čin? Môžem podať na exmanžela trestné oznámenie pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy?

Stiahnuť prílohu

Právna úprava vyčísľovania výživného je zakomponovaná do § 62 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení. Obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Zákon v súčasnosti stanovuje minimálnu výšku výživného, ktorá je vyčíslená vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Minimálne výživné je podľa platnej právnej úpravy vo výške 27,13 € mesačne. Pokiaľ ide o maximálnu výšku výživného, tú zákon o rodine nestanovuje. Autor zastupoval v praxi klientku, ktorej expartner jazdil na luxusnom motorovom vozidle, ale bol ochotný platiť na svoje maloleté dieťa výživné 50 €. Problémom bolo, že bol zamestnaný vo vlastnej firme za minimálnu mzdu, auto bolo služobné a firma bola v strate. Súd nakoniec určil odporcovi výživné vo výške 150 € mesačne. Napriek tomu, že autor sa na rodinné právo nešpecializuje, v súdnych konaniach, v ktorých zastupoval klientov, súdy určili priemerne mesačné výživné 100 €.

V danom prípade autor odporúča podať bez zbytočného odkladu návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Tento úkon mala matka urobiť už dávno a dlžné výživné nemuselo narásť na takú vysokú sumu. Treba si uvedomiť, že výživné, hoci sa plní k rukám matky, je určené na vyživovaciu povinnosť dieťaťa. Ak je otec zamestnaný, resp. má finančné prostriedky na bankovom účte alebo vlastní nehnuteľnosť, je šanca, že exekútorský úrad pohľadávku vymôže. V praxi je najčastejším spôsobom výkonu exekúcie tzv. exekúcia „od stola“: exekúcia zrážkami zo mzdy a exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Na začiatku celého procesu súdny exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie. Následne exekútorský úrad expeduje exekučný príkaz, v ktorom prikáže zamestnávateľovi alebo banke povinného, aby zadržal časť mzdy alebo zablokoval finančné prostriedky do určitého limitu na bankovom účte. Zrážku zo mzdy, resp. zablokované finančné prostriedky na bankovom účte exekútorský úrad poukáže oprávnenému v exekučnom konaní.

V danom prípade sa otec mohol dopustiť spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov platí, že kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V tomto prípade povinný môže naplniť skutkovú podstatu tohto trestného činu z nedbanlivosti. Stačí, aby si tri mesiace v priebehu dvoch rokov neplnil svoju vyživovaciu povinnosť. V ilustrovanom prípade existuje podozrenie, že otec tento trestný čin mohol spáchať. Trestný zákon prísnejšie postihuje úmyselné vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti. Podľa dikcie zákona, že kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej vyživovacej povinnosti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Autor preto odporúča matke zvážiť podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy. V praxi to je silný presvedčovací argument, aby otec začal svoju vyživovaciu povinnosť plniť.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Stiahnuť prílohu