Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 23: DAŇOVÚ EXEKÚCIU VYKONÁVAJÚ DANIARI, A NIE EXEKÚTORI

Som spoločníkom v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. V jednej spoločnosti som sa nedohodol s partnerom, výsledkom čoho bolo paralyzovanie činnosti spoločnosti. Spoločnosť zostala dlžná na daniach daňovému úradu. Správca dane začal vymáhať daňový nedoplatok v daňovom exekučnom konaní. Problémom je, že daňový úrad mi nezaslal oznámenie o začatí exekúcie. Napriek tomu som zistil, že spoločnosť má zablokovaný bankový účet. Po návšteve pobočky mi banková úradníčka povedala, že účet je zablokovaný na základe intervencie daňového úradu. Má daňový úrad právo začať daňovú exekúciu bez toho, že by sa o tom daňový subjekt dozvedel? Môže sa spoločnosť proti začatiu daňového exekučného konania odvolať? Má daňový úrad právo zablokovať bankový účet spoločnosti daňového dlžníka?

Stiahnuť prílohu

Daňové exekučné konanie je zakomponované do § 88 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení. Daňový nedoplatok môže v daňovom exekučnom konaní vymáhať výlučne správca dane, ktorým je daňový/colný úrad. Správca dane má exkluzivitu na vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní. Znamená to, že daňový úrad nemôže podať návrh na vykonanie exekúcie exekútorskému úradu, aby ten vymáhal daňový nedoplatok namiesto daňového úradu. V tom je rozdiel oproti exekúciám zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, pretože sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa štandardne vymáha nedoplatok prostredníctvom exekútorského úradu. Ak sa na identický majetok daňového dlžníka paralelne vedie štandardné exekučné konanie a daňové exekučné konanie, pričom daňové exekučné konanie sa začalo skôr, prioritne sa zrealizuje daňové exekučné konanie. Ak je predmetom daňovej exekúcie majetok spadajúci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), je účastníkom daňového exekučného konania aj manžel daňového dlžníka. V daňovom exekučnom konaní platí základná zásada, že je vylúčené navrátenie daňovej exekúcie do predošlého stavu (restitutio in integrum).

Daňové exekučné konanie možno iniciovať (ako každé exekučné konanie) na základe exekučného titulu. Exekučným titulom je pri daňovej exekúcii právoplatné a vykonateľné daňové rozhodnutie na peňažné plnenie a vykonateľný výkaz daňový nedoplatkov. Typickou črtou začatia daňového exekučného konania je utajenie daňovej exekúcie pred samotným daňovým dlžníkom. Deň zostavenia výkazu daňových nedoplatkov je súčasne dňom jeho vykonateľnosti, pričom daňový dlžník sa neupovedomuje o vyhotovení výkazu daňových nedoplatkov ani o jeho vykonateľnosti. Podľa § 90 daňového poriadku sa daňové exekučné konanie začína dňom vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Zaujímavé je, že rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje daňovému dlžníkovi, ale doručuje sa osobám a inštitúciám, ktoré evidujú, registrujú alebo spravujú majetok daňového dlžníka. Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručuje banke evidujúcej bankový účet daňového dlžníka, katastrálnemu odboru okresného úradu, ktorý eviduje v katastri nehnuteľností nehnuteľnosť vo vlastníctve daňového dlžníka alebo okresnému dopravnému inšpektorátu evidujúceho vlastníkov/držiteľov motorových vozidiel. Dňom vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky. Daňový dlžník sa na začiatku nedozvie, že daňový úrad začal daňové exekučné konanie, pretože rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa daňovému dlžníkovi nedoručuje. Ten sa často o existencii tohto rozhodnutia dozvie z banky, pretože zistí, že daňový úrad zablokoval bankový účet. Autor sa domnieva, že daňový poriadok je v tomto bode protiústavný: nikto zatiaľ protiústavnosť právnej úpravy daňového exekučného konania v praxi nenapadol.

Po vydaní rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správca dane expeduje daňovú exekučnú výzvu. Na rozdiel od predchádzajúceho rozhodnutia daňovú exekučnú výzvu doručuje správca dane daňovému dlžníkovi do vlastných rúk. V daňovej exekučnej výzve správca dane upozorňuje daňového dlžníka, že v prípade nezaplatenia daňového nedoplatku pristúpi k samotnej realizácii daňovej exekúcie a vydá daňový exekučný príkaz. Proti daňovej exekučnej výzve sa daňový dlžník môže odvolať v zákonnej 15-dňovej odvolacej lehote. Odvolanie má odkladný účinok, musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Dikcia zákona pozná len dva odvolacie dôvody proti daňovej exekučnej výzve: a) nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, b) sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná. Typickým dôvodom zániku vymáhateľnosti daňového nedoplatku je prípad, že daňový dlžník daňový nedoplatok zaplatí ešte pred doručením daňovej exekučnej výzvy.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Stiahnuť prílohu