Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 24: VERITEĽ SFALŠOVAL PODPIS DLŽNÍKA NA ZMLUVE O PÔŽIČKE

Sused ma zažaloval o zaplatenie pohľadávky 10 000 EUR na súde. Zo súdu mi prišlo uznesenie, že pohľadávka mala vzniknúť na základe zmluvy o pôžičke. Problém je, že ja som žiadnu zmluvu o pôžičke nepodpísal a finančné prostriedky si od veriteľa nepožičal. Podľa všetkého došlo zo strany suseda k pokusu spáchať trestný čin podvodu. Pri porovnaní podpisu na zmluve o pôžičke je evidentné, že to nie je môj podpis. Podpis pravdepodobne niekto za mňa sfalšoval. K zmluve o pôžičke je pripojená podpisová doložka, podľa ktorej mal byť podpis úradne overený na matrike. Susedovi som krátko pred tým predal byt. Je možné, že skopíroval osvedčovaciu doložku z kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a túto doložku pripojil k zmluve o pôžičke? Ako sa mám brániť v súdnom konaní? Ako mám dokázať, že som zmluvu o pôžičke nepodpísal? Mám podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa?

Stiahnuť prílohu

Ak hovorí čitateľ pravdu a naozaj žiadnu zmluvu o pôžičke nepodpísal a peniaze nezinkasoval, veriteľ sa pravdepodobne snaží pripraviť údajného dlžníka podvodným spôsobom o finančné prostriedky. Autor konštatuje, že za 12 rokov právnej praxe sa s takýmto exemplárnym prípadom ešte nestretol. Právna úprava zmluvy o pôžičke je zakomponovaná do §§ 657 – 658 Občianskeho zákonníka. Na základe zmluvy o pôžičke veriteľ požičiava dlžníkovi finančné prostriedky v konkrétnej výške, ktoré sa dlžník zaväzuje vrátiť v termíne splatnosti. Zmluvu o pôžičke môžu zmluvné strany uzatvoriť v písomnej forme, ale aj konkludentne v ústnej podobe. Legislatíva nepredpisuje pre zmluvu o pôžičke obligatórne písomnú formu. Veriteľ môže požičať dlžníkovi peniaze za dohodnutý úrok, ale aj bezúročne. Úrok sa dohodne ročne, často sa používa skratka p.a. (per annum – ročne).

Autor odporúča čitateľovi v súdnom konaní nasledovný postup. Je potrebné vyjadriť sa k žalobe v zmysle, že dlžník žiadnu zmluvu o pôžičke nepodpísal a nezinkasoval finančné prostriedky vo výške 10 000 €. Problémom je, že zmluva o pôžičke mala byť údajne podpísaná úradne overeným podpisom dlžníka a k samotnej zmluve je pripojená podpisovacia doložka matriky. Autor odporúča, aby žalovaný navrhol súdu vykonanie dvoch dôkazov. Prvým dôkazom je verifikácia spornej osvedčovacej doložky. Súd požiada matriku či žalovaný skutočne podpísal v konkrétny deň daný dokument. Mestský úrad by mal viesť osvedčovaciu knihu, v ktorej je uvedený aj právny titul úradne overeného podpisu. Ak je pravdivá informácia v otázke, že veriteľ pripojil k zmluve o pôžičke osvedčovaciu doložku z inej zmluvy (konkrétne z kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu), matrika by mala tento rozpor odstrániť. Každý úradne overený podpis má pridelené registračné číslo za účelom kontroly autentickosti každého podpisu. Druhým dôkazom je, že žalovaný požiada súd, aby do súdneho konania prizval znalca z odboru grafológie. Úlohou znalca bude zistiť, či podpis na zmluve o pôžičke je reálnym autentickým podpisom žalovaného alebo či ide o sfalšovaný podpis vyhotovený vo forme falzifikátu. Ak výsledok znaleckého posudku bude, že podpis je sfalšovaný, mal by žalovaný súdny spor vyhrať. To je ešte len polovičný úspech vo veci. Žalovaný by nemal zastať na pol ceste, ale mal by celú kauzu dotiahnuť do konca. Mementom je, aby sa v budúcnosti podobný prípad nezopakoval.

Čitateľ by mal podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Ustanovenie § 221 Trestného zákona upravuje skutkovú podstatu trestného činu podvodu tak, že podvod spácha ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Trestné oznámenie možno podať na políciu alebo prokuratúru. Výhodou trestného konania oproti súdnemu konaniu je napríklad to, že oznamovateľ nebude platiť za znalecký posudok z grafológie a že orgány činné v trestnom konaní môžu v konečnom dôsledku vypátrať páchateľa trestného činu podvodu v štádiu pokusu.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu