Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 25: SÚD PRIPUSTIL AUDIOZÁZNAM TELEFONÁTU AKO DÔKAZ

Som spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti vediem súdny spor s bývalým obchodným partnerom. Ten zažaloval moju spoločnosť o zaplatenie pohľadávky vo výške 1 000 EUR za údajne nedodaný tovar. Na moje prekvapenie konateľ protistrany vytiahol proti mne v súdnom procese dôkaz: nahrávku telefonického rozhovoru, ktorú predložil súdu skopirovanú na USB kľúči. Súd napriek protestom môjho právneho zástupcu dôkaz vykonal. Mal na to súd právo? Nahrávka podľa môjho názoru nič nedokazuje, nie je z nej možné určiť čas telefonátu ani identifikovať osobu volajúceho. Mám podať na bývalého obchodného partnera trestné oznámenie?

Stiahnuť prílohu

Autor sa domnieva, že v tomto prípade nemal súd navrhovaný dôkaz vykonať a nemal pripustiť použitie nahrávky telefonického rozhovoru bez súhlasu volajúcej osoby ako dôkaz v súdnom konaní. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nahral telefonický rozhovor na záznamové zariadenie a  uložil na CD nosič bez súhlasu a vedomia osoby, s ktorou telefonoval, pričom ho na vyhotovenie audiozáznamu vopred neupozornil. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a  zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. V danom prípade išlo o neverejný telefonický rozhovor a obchodný partner si nevyžiadal od osoby, s ktorou telefonoval, súhlas na nahratie telefonického rozhovoru na začiatku rozhovoru, ani v jeho priebehu. Je v rozpore so zákonom, ak niekto bez súhlasu dotknutej osoby vyhotoví zvukový záznam z telefonátu a  neoprávnene zhotovený zvukový záznam použije a zverejní. Osoba volajúceho nebola v súdnom konaní identifikovaná ani verifikovaná. Ak chcel súd použiť audiozáznam ako dôkaz, mal nariadiť znalecké dokazovanie na overenie pravosti audiozáznamu a na identifikáciu osoby volaného.

Nahrávka telefonického rozhovoru bola v žalovanom prípade neoprávnene vyhotovená, použitá, zverejnená a ani nepreukazuje tvrdenia konateľa spoločnosti. Naopak vyvoláva pochybnosti, či konateľ vôbec vedel komu telefonoval a identifikoval osobu na druhej strane telefónnej linky. Podľa judikatúry súd ne­mô­že bez uj­my na ná­le­ži­tom vý­ko­ne spra­vod­li­vos­ti a to aj za si­tuácie, keď utr­pí ma­te­riál­na prav­da, „pri­ro­dze­né prá­vo“, opie­rať svoj ná­zor o dô­kaz, kto­rý bol nielenže zís­ka­ný ne­čes­tný­mi prostriedkami, ale pre­dov­šet­kým ne­zá­kon­ne. Zvu­ko­vý záznam nahratý na di­kta­fón a svoj­voľ­ne vyhotovený bez súh­la­su nah­rá­va­né­ho, bez rešpektovania platnej legislatívy je neo­po­me­nu­teľ­ne za­ťa­že­ný po­ru­še­ním osob­nos­tných práv dot­knu­tej oso­by, chrá­ne­ných na úrov­ni zá­kon­ných no­riem Ob­čian­skym zá­kon­níkom a Ústa­vou SR. Konateľ protistrany v súdnom konaní nepreukázal presný dátum a čas, kedy bola nahrávka telefonického rozhovoru uskutočnená, v nadväznosti, na ktorý obchodný prípad a ktorej spoločnosti sa týkala. Podľa názoru autora nahranie telefonátu bez súhlasu volajúceho je aj v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Podľa § 265 Obchodného zákonníka výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. Konanie protistrany možno považovať za šikanózne a súd nemal poskytnúť tomuto konaniu právnu ochranu. V opačnom prípade by sa každý účastník telefonického rozhovoru mohol obávať, že si ho volajúci nahrá a že audiozáznam použije proti nemu ako dôkaz. Pre porovnanie, v praxi služby zákazníkom a call centrá mobilných operátorov a bánk vždy na začiatku telefonátu upozornia volajúceho, že telefonát bude nahrávaný. Vo väčšine prípadov túto požiadavku zdôvodnia zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v budúcnosti.

Poškodená osoba môže zvážiť kvôli neoprávnenému vyhotoveniu a použitiu zvukovej nahrávky telefonátu podanie trestného oznámenia na konateľa bývalého obchodného partnera. Dôvodom je podozrenie zo spáchania prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1 Trestného zákona. Autor sa domnieva, že orgány činné v trestnom konaní trestné stíhanie v tomto prípade zastavia. Dôvodom je, že audiozáznam telefonátu nebol medializovaný napríklad na Facebooku alebo službe YouTube. Trestné oznámenie môže odstrašiť bývalého obchodného partnera od zopakovania podobnej chyby v budúcnosti.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Stiahnuť prílohu