Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 26: ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Banka chce poskytnúť spoločnosti s ručením obmedzeným splátkový úver a kontokorentný úver. Spoločnosť má dvoch spoločníkov právnické osoby, ktorými sú opäť spoločnosti s ručením obmedzeným. Banka vyžaduje ako podmienku poskytnutia úveru dlžníkovi (s.r.o.) zriadenie záložného práva na obchodné podiely obidvoch spoločníkov v spoločnosti. Ako sa v praxi registrácia záložného práva na obchodný podiel spoločníkov zrealizuje? Vyžaduje sa k tomu písomná záložná zmluva? Kto podáva návrh na zápis do obchodného registra? Vyžaduje sa k záložnému právu na obchodný podiel spoločníka súhlas valného zhromaždenia spoločnosti?

Stiahnuť prílohu

Áno, právnym titulom registrácie záložného práva na obchodný podiel spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je záložná zmluva. Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka s.r.o. musí mať písomnú formu a podpisy obidvoch zmluvných strán musia byť úradne overené. V praxi ide o špecifický typ záložnej zmluvy, na ktorú sa analogicky použijú ustanovenia §§ 151a a nasledujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zmluvnými stranami sú v tomto prípade záložný veriteľ (banka) a záložca (spoločník). Predmetom záložného práva (zálohom) je obchodný podiel spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Záložné právo vinkuluje založený obchodný podiel v prospech záložného veriteľa a slúži pre neho ako poistka vymožiteľnosti pohľadávky proti dlžníkovi.

Právna úprava záložného práva na obchodný podiel spoločníka s.r.o. je zakomponovaná do § 117a Obchodného zákonníka. Podľa dikcie zákona platí, že ak sa obchodný podiel spoločníka môže prevádzať iba so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti aj na zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka. Zákon pozná striktnú sankciu, ak valné zhromaždenie záložné právo na obchodný podiel spoločníka neodsúhlasí: záložné právo v tomto prípade nevznikne. Logicky platí všeobecný princíp záložného práva: spoločník je oprávnený previesť ako prevodca založený obchodný podiel na nadobúdateľa výlučne na základe písomného súhlasu záložného veriteľa. Ak navrhovateľ kvitanciu k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra nepredloží, registrový súd prevod obchodného podielu nevykoná.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka vzniká zápisom do obchodného registra. Znamená to, že registrácia záložného práva v obchodnom registri má konštitutívny účinok. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva zriadeného zmluvou je oprávnený podať záložný veriteľ alebo záložca. Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník. Znamená to, že ak spoločnosť je v čiernych číslach, spoločník je oprávnený zinkasovať podiel na zisku.

Autor ako advokát poskytoval právne služby cca 10 klientom, ktorí zriadili záložné právo na obchodný podiel spoločníka s.r.o. Vo väčšine prípadov išlo o modelovú situáciu, kedy banka podmienila poskytnutie úveru registráciou záložného práva na obchodný podiel spoločníka. V druhom prípade klient prefinancoval fotovoltaické elektrárne na základe leasingovej zmluvy s leasingovou spoločnosťou, ktorá rovnako vyžadovala záložné právo na obchodný podiel spoločníka. Spoločným menovateľom týchto finančných transakcií je, že dlžník požadujúci úver je perspektívnou spoločnosťou, ale nevlastní nehnuteľný majetok vyššej hodnoty. Ak by tomu tak bolo, banka by pravdepodobne preferovala záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je likvidnejším prostriedkom vymoženia pohľadávky. V praxi návrh na zápis záložného práva do obchodného registra podáva väčšinou záložca (spoločník vlastniaci obchodný podiel), a nie banka ako záložný veriteľ. Zaujímavosťou je, že navrhovateľom nie je samotná spoločnosť (dlžník), ktorej obchodné podiely budú založené, ale spoločníci vlastniaci obchodné podiely. Podpisy záložcov na návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra musia byť úradne overené. Problémom je, že záložné právo na obchodný podiel spoločníka každý vidí, pretože je zapísané v obchodnom registri.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu