Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 28: SÚD VYDÁ PREDBEŽNÉ OPATRENIE BEZ NARIADENIA POJEDNÁVANIA

Som otec 10-ročného syna. Dieťa sa narodilo z partnerského zväzku bez uzavretia manželstva. Požiadal som súd o striedavú osobnú starostlivosť. Po nariadení znaleckého dokazovania znalkyňa neodporučila striedavú osobnú starostlivosť, ale odporučila styk otca s dieťaťom čo možno najviac rozšíriť. Preto som vzal návrh na určenie striedavej osobnej starostlivosti späť a požiadal som o rozšírenie styku. Súd návrhu v rozsudku vyhovel najmä na letné, vianočné, veľkonočné a jarné prázdniny. Rozsudok súd vyhlásil pred začatím letných prázdnin. Ak sa moja expartnerka proti rozsudku odvolá, hrozí, že stratím pol roka, kým o odvolaní rozhodne krajský súd. Čo mám urobiť, aby som pre seba a syna „zachránil“ tohtoročné letné prázdniny?

Stiahnuť prílohu

Áno, pravdou je, že protistrana sa môže proti rozsudku odvolať v zákonnej 15-dňovej odvolacej lehote. Podanie odvolania má tzv. suspenzívny (odkladný) účinok. Znamená to, že rozsudok nadobudne právoplatnosť rozhodnutím odvolacieho súdu. Ani to nemusí platiť absolútne, pretože sa môže stať, že krajský súd prvostupňový rozsudok zruší a vec vráti na ďalšie konanie. V praxi je možná aj alternatíva, že protistrana odvolanie nepodá, ale ponechá si plynutie odvolacej lehoty, čo je 15 dní. Ak odporkyňa rozsudok neprevezme, ale nechá ho uložiť na pošte, získa ďalších 18 dní. Existuje riziko z omeškania, že navrhovateľ jednoducho začiatok letných prázdnin nestihne. Autor preto odporúča čitateľovi podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia až do právoplatného skončenia súdneho konania vo veci samej.

Právna úprava predbežného opatrenia je zakomponovaná najmä do §§ 74 – 75 Občianskeho súdneho poriadku. Súd rozhodne o predbežnom opatrení spravidla na návrh účastníka konania. V štandardných prípadoch rozhodne súd o predbežnom opatrení najneskôr v termíne do 30 dní od doručenia návrhu. Právna úprava starostlivosti o maloleté dieťa je špecifická a v praxi si často vyžaduje razantné a efektívne riešenia. Lehoty na vydanie predbežného opatrenia sa v týchto prípadoch redukujú a súd zväčša rozhoduje o návrhu na vydanie predbežného opatrenia v lehote do 7 dní. Zatiaľ čo v ostatných prípadoch je predbežné opatrenie vykonateľné dňom doručenia účastníkovi konania, uznesenie o predbežnom opatrení v prípadoch týkajúcich sa maloletých detí je vykonateľné dňom jeho nariadenia. Autor mal nedávno podobný právny prípad, súd stihol vydať predbežné opatrenie v lehote do 7 dní a uznesenie doručil právnemu zástupcovi spolu s vyznačenou doložkou vykonateľnosti.

Proti uzneseniu súdu o nariadení predbežného opatrenia môže účastník konania podať odvolanie v štandardnej 15-dňovej odvolacej lehote. Odvolanie nemá odkladný účinok a zaväzuje účastníka až do právoplatnosti skončenia súdneho konania v merite veci. Zrušiť ho môže krajský súd vtedy, ak žalovaný podá proti uzneseniu o predbežnom opatrení odvolanie a odvolací súd vysloví právny názor, že predbežné opatrenie je nezákonné. Zaujímavosťou je, že v štandardných prípadoch súd expeduje rozsudok v 30-dňovej lehote, zatiaľ čo rozhodnutie o predbežnom opatrení súd odošle najneskôr do 3 dní od jeho nariadenia. Podľa platnej legislatívy súd môže vydať predbežné opatrenie aj bez výsluchu účastníkov a bez nariadenia súdneho pojednávania. Súdy túto legislatívnu páku využívajú a vo väčšine prípadov rozhodujú o predbežnom opatrení bez pojednávania. Výhodou je, že návrh na vydanie predbežného opatrenia týkajúci sa maloletých detí je oslobodený od súdneho poplatku.

Autor odporúča čitateľovi podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, čo možno najskôr, keďže od 01.07.2015 sa začali letné prázdniny. Najlepšie je žiadať súd o tzv. predbežko presne v intenciách rozsudku súdu v merite veci. Čitateľ požiada o dočasnú úpravu pomerov vo forme predbežného opatrenia. Čitateľ môže požiadať súd o umožnenie styku s maloletým dieťaťom v rozsahu 50% letných prázdnin: napríklad celý jeden mesiac alebo dva týždne na začiatku každého mesiaca. Pokiaľ ide o vianočné prázdniny, najlepšie je striedať každý párny, resp. nepárny rok vianočné sviatky a Silvester. Veľkonočné sviatky a jarné prázdniny si môžu rodičia rozdeliť spôsobom „fifty-fifty“ alebo vždy jeden rodič strávi s dieťaťom Veľkú noc a druhý jarné prázdniny, pričom na budúci rok si svoje pozície vymenia.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu