Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 29: VLASTNÍK ZATAJIL PRÍJMY Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI V DAŇOVOM PRIZNANÍ

Som podnikateľ fyzická osoba, účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva. Okrem vykonávania podnikateľskej činnosti prenajímam nehnuteľnosti v centre mesta. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti som nepriznal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby a tým pádom nezdanil. Daňový úrad vykonal daňovú kontrolu a odhalil daňový únik. Na základe protokolu z daňovej kontroly expedoval správca dane rozhodnutie, v ktorom mi dodanil daň z príjmov fyzickej osoby rádovo vo výške niekoľko tisíc eur. Podľa názoru daňového poradcu mal daňový úrad právo vyrubiť rozdiel dane z príjmov. Namietam ale, že som v rámci daňovej kontroly žiadal započítať do daňových výdavkov výdavky súvisiace s dosiahnutými príjmami z prenájmu. Daňový úrad odmietol akceptovať predložené faktúry do daňových výdavkov s odôvodnením, že som ich nemal zaúčtované v účtovníctve. Kto má pravdu: ja alebo daňový úrad? Ak má pravdu daňový úrad, v akom zákonom ustanovení možno nájsť odpoveď správcu dane?

Stiahnuť prílohu

Bohužiaľ, pravdu má v tomto prípade daňový úrad. Platná daňová legislatíva je etablovaná na princípe, že len zaúčtovaný alebo zaevidovaný výdavok možno akceptovať ako daňový výdavok v intenciách zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Autor preskočí chronológiu otázky a ako prvú zodpovie poslednú otázku. Odpoveď na otázku je zakomponovaná v ustanovení § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. Podľa citovaného zákonného ustanovenia platí, že daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. Výdavky predložené daňovým subjektom v daňovej kontrole nespĺňali v interpretovanom prípade jednu zo základných podmienok definície daňových výdavkov: neboli zaúčtované v účtovníctve daňovníka, a preto ich nemožno považovať za daňové výdavky v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Právny názor je odobrený platnou súdnou judikatúrou. V rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k.: 3Sžf/44/2014 zo dňa 19.05.2015 súd vyslovil právny názor, že dikcia ustanovenia § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je kategorická v tom, že daňovým výdavkom je iba zaúčtovaný alebo evidovaný výdavok. Vzhľadom na to v procese daňovej kontroly nie je možné nezaúčtovaný výdavok ani potenciálne zohľadňovať. Súd konštatoval, že v daňovom konaní bolo jednoznačne preukázané, že nešlo o postup vyrubenia dane podľa pomôcok. Koncepcia zákona vychádza z toho, že pri neevidovanom príjme sa daňový subjekt ukracuje o možnosť uplatniť k tomuto príjmu výdavky. Súd v rozsudku priznal, že ide o pomerne striktné ustanovenie zákona. Podľa názoru autora je to svojim spôsobom sankcia (neuznanie výdavku) za zatajenie a nezdanenie zdaniteľného príjmu.

V riešenom prípade existuje riziko, že daňový úrad podá na daňový subjekt trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného. Skutková podstata tohto trestného činu je definovaná v § 276 Trestného zákona. Podľa prvého odseku citovaného zákonného ustanovenia platí, že kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Orgány činné v trestnom konaní musia dokázať vinu páchateľovi daňového trestného činu. V slovenskom trestnom práve platí prezumcia neviny: na obvineného sa hľadí ako na nevinného, kým mu nie je právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu dokázaná vina.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Stiahnuť prílohu