Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 30: ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA ESEROČKY NEPEŇAŽNÝM VKLADOM

Spoločnosť s ručením obmedzeným (A) má jediného spoločníka - ďalšiu spoločnosť s ručením obmedzeným (B). Spoločnosť plánuje stavať rezidenčné byty. V súčasnosti má v obchodnom registri zapísané minimálne základné imanie 5 000 €. Spoločník spoločnosti vlastni stavebné pozemky, na ktorých majú byť byty postavené, ocenené znaleckým posudkom na sumu 200 000 €. Banka vyžaduje od spoločnosti pri poskytnutí úveru zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom vo forme stavebných pozemkov. Spoločnosť s ručením obmedzeným aj jej spoločník právnická osoba sú obidvaja platiteľmi dane z pridanej hodnoty (DPH). Je spoločník právnická osoba pri zvýšení základného imania s.r.o. nepeňažným vkladom (pozemky) povinný odviesť z hodnoty pozemkov vyčíslenej znaleckým posudkom daň z pridanej hodnoty? Alebo je táto finančná transakcia oslobodená od DPH?  Môžete ma odkázať na konkrétne ustanovenie zákona o DPH, ktoré rieši danú problematiku? 

Stiahnuť prílohu

Odpoveď na otázku má dve dimenzie: právnu a daňovú. Právnou otázkou je zapísanie zvýšenia základného imania spoločnosti vo forme nepeňažného vkladu (pozemkov) do obchodného registra. Na začiatku procesu je potrebné, aby spoločnosť dala oceniť nepeňažný vklad znaleckým posudkom znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie: pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. V znaleckom posudku súdny znalec vyčísli všeobecnú hodnotu pozemkov ako nepeňažného vkladu. Spoločnosť potom môže zvýšiť základné imanie v maximálnej výške ocenenej hodnoty nehnuteľností, resp. pripúšťa sa alternatíva zvýšenia základného imania v nižšej sume ako je hodnota nepeňažného vkladu. Dôležitou časťou znaleckého posudku je klauzula, že hodnota nepeňažného vkladu ocenená v znaleckom posudku zodpovedá výške prevzatého záväzku na vklad spoločníka do spoločnosti. Na túto klauzulu znalci v znaleckých posudkoch často zabúdajú, preto je potrebné si ju ustrážiť. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri má konštitutívny účinok. Znamená to, že je účinné až odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom musí odsúhlasiť valné zhromaždenie spoločnosti, pričom klauzula o zvýšení základného imania nepeňažným vkladom sa má premietnuť aj do spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Okrem znaleckého posudku a zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný ďalší právny dokument: vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad. K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa prikladajú prílohy: zápisnica z valného zhromaždenia, úplne znenie spoločenskej zmluvy o založení sro, vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad a znalecký posudok na nepeňažný vklad. Obchodný register má na registráciu zmeny lehotu 2 pracovných dní a spoločnosť zaplatí súdny poplatok vo výške 66 EUR.

Druhým aspektom riešenia problému je daňovo-právna dimenzia. Podľa platnej právnej úpravy platí, že nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podlieha režimu zdanenia daňou z pridanej hodnoty (DPH). V súčasnosti nepeňažný vklad je v normálnom režime zdaniteľného plnenia, rovnako ako odplatný prevod nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že ide o nehnuteľnosti a dvoch platiteľov DPH, dodanie nehnuteľností podlieha zdaneniu v zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Odpoveď možno nájsť v § 38 ods. 1 a 2 zákona o DPH, v ktorom zdaneniu podlieha dodanie stavebného pozemku. Je potrebné overiť, či naozaj ide o stavebné pozemky. Stavebnými pozemkami sú pozemky, ktoré sú v súlade s územným plánom pozemky v intraviláne, pričom nie je dôležitý zápis v katastri nehnuteľnosti na Liste vlastníctva, ale rozhodujúci je zápis v územnom pláne. Pokiaľ ide o režim zdanenia DPH, treba vystaviť riadnu faktúru a uviesť, že ide o prenos daňovej povinnosti na nadobúdateľa.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Stiahnuť prílohu