Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 05: ADVOKÁTSKA ESEROČKA JE PRÁVNY HYBRID


PRÁVNA PORADŇA: ADVOKÁTSKA ESEROČKA JE PRÁVNY HYBRID

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Som funkčne mladý advokát, nedávno som zložil advokátske skúšky. Som zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Rozhodujem sa, či budem vykonávať profesiu advokáta samostatne ako fyzická osoba alebo si na tento účel založím spolu s kolegom advokátom advokátsku kanceláriu v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody, respektíve nevýhody obidvoch foriem podnikania? Do akej výšky poistného plnenia sa musím dať poistiť pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokátskeho povolania? Môže mať spoločnosť s ručením obmedzeným zapísané v obchodnom registri aj iné predmety podnikania? Môže byť konateľom spoločnosti aj advokát, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným? Ako je to so zastupovaním klientov v trestnom konaní, je obhajcom advokát ako fyzická osoba alebo s.r.o. ako právnická osoba?

Právny režim fungovania advokátskej spoločnosti s ručením obmedzeným je zakomponovaný do ustanovenia § 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Platná legislatíva pripúšťa, aby advokát vykonával právnickú profesiu v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokát si môže právnickú firmu založiť aj ako tzv. jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej figuruje ako jediný spoločník a konateľ. Zákonodarca výslovne požaduje, aby advokátska s.r.o. mala v obchodnom registri zapísaný jediný predmet podnikania – poskytovanie právnych služieb. Každý advokát musí byť ako spoločník s.r.o. poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokátskeho povolania s minimálnym limitom poistného plnenia 1 500 000 €. To znamená, že ak má advokátska eseročka jedného spoločníka, poistné krytie musí byť s poisťovňou dohodnuté v minimálnej výške 1,5 milióna eur. Ak má spoločnosť dvoch spoločníkov, minimálne poistné plnenie musí byť uzatvorené na sumu 3 milióny eur. Ak advokát vykonáva advokáciu ako fyzická osoba, je minimálna poistná suma vyčíslená na 100 000 €. Je to daň za to, že fyzická osoba zodpovedá za záväzky z podnikania celým majetkom, zatiaľ čo spoločník zodpovedá za záväzky eseročky do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Každý konateľ advokátskej s.r.o. musí byť advokát. Valné zhromaždenie spoločnosti môže do funkcie konateľa vymenovať aj advokáta, ktorý nie je spoločníkom s.r.o. V praxi takto zakladajúci spoločníci často vymenujú do funkcie konateľa funkčne mladého advokáta bez toho, aby na neho previedli časť obchodného podielu. Zákon o advokácii nepripúšťa duplicitu výkonu advokácie, ak je advokát konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, nemôže vykonávať právnickú profesiu samostatne ako fyzická osoba. Platí to aj opačne. Zákon nepripúšťa ani konflikt záujmov, jedna fyzická osoba nemôže byť súčasne konateľom v dvoch advokátskych eseročkách.

Autor odporúča čitateľovi na výkon advokácie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Je to nákladnejšie, právny režim fungovania je komplikovanejší, advokát zaplatí viac za vedenie účtovníctva a na poistnom v rámci poistenia zodpovednosti za škodu. Autor však vidí v advokátskej s.r.o. pozitíva. Je to právnická firma. Advokát môže previesť obchodný podiel na iného advokáta, čím prevedie na nového spoločníka všetkých svojich klientov. Za prevod obchodného podielu môže požadovať adekvátnu odmenu. Prioritou výkonu advokátskej profesie prostredníctvom s.r.o. je, že advokát nezodpovedá klientom za potenciálnu škodu celým svojím majetkom. Advokát ako konateľ s.r.o. vykonáva advokáciu v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným. V civilnom konaní a daňovom konaní zastupuje klienta ako právny zástupca samotná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá potom fakturuje klientovi honorár za právne služby. Autor  označil v titulku advokátsku s.r.o. za právny hybrid, pretože v trestnom konaní vystupuje ako obhajca advokát – fyzická osoba vo vlastnom mene. Ak súd ustanoví v trestnom konaní obvinenému obhajcu ex offo, ustanoveným obhajcom je advokát fyzická osoba a v opatrení súdu nie je o advokátskej s.r.o. ani zmienka. Zákon o advokácii interpretuje právny režim s.r.o. tak, že advokát koná v trestnom konaní vo vlastnom mene a na účet advokátskej s.r.o. Po právoplatnom skončení trestného konania žiada advokát zaplatiť trovy obhajoby na bankový účet spoločnosti s ručením obmedzeným.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.