Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA č. 05 POČAS NÚDZOVÉHO STAVU NEPLATÍ ZÁKAZ NADLIMITNÝCH HOTOVOSTNÝCH TRANSAKCIÍ

PRÁVNA PORADŇA: 

POČAS NÚDZOVÉHO STAVU NEPLATÍ ZÁKAZ NADLIMITNÝCH HOTOVOSTNÝCH TRANSAKCIÍ

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Spoločnosť s ručením obmedzeným má problém vysokého stavu hotovosti v pokladni v účtovnej závierke. V súčasnosti eskaluje pandemická situácia v súvislosti s koronakrízou a vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav, ktorý opakovane predlžuje. Dozvedel som sa informáciu, že počas oficiálne vyhláseného núdzového stavu neplatí zákaz hotovostných transakcií medzi personálne neprepojenými osobami prevyšujúcich limit 15 000 EUR. Je to pravda? Môže spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatiť podiel na zisku spoločníkovi v hotovosti vo výške 50 000 EUR? Môže spoločnosť splatiť spoločníkovi pôžičku v hotovosti vo výške prevyšujúcej limit 15 000 EUR? Ak áno, z ktorého právneho predpisu to vyplýva.

V čase druhej vlny pandémie koronavírusu vláda prijíma opatrenia na elimináciu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vláda SR vyhlásila núdzový stav, ktorý potom opakovane predlžuje. Naposledy sa tak stalo na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 807 zo dňa 29.12.2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. Citované uznesenie vlády bolo v zbierke zákonov publikované pod číslom 427/2020. Núdzový stav bol naposledy predĺžený o 40 dní a trvá do 07.02.2021. Odrazovým mostíkom na vyhlásenie núdzového stavu je ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v platnom znení.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak. V zmysle druhého odseku citovaného zákonného ustanovenia sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Podľa ustanovenia § 8 písm. h) zákona č. 394/2012 Z. z. sa zákaz podľa § 4 nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Z citovanej právnej úpravy vyplýva, že počas núdzového stavu skutočne neplatí zákaz platieb v hotovosti nad limit  5 000 EUR a zákaz platieb v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi nad limit 15 000 EUR. Odpovedajúc na otázku, spoločnosť s ručením obmedzeným môže počas núdzového stavu vyplatiť spoločníkovi podiel na zisku vo výške 50 000 EUR brutto a nemusí teda realizovať finančnú transakciu prevodným príkazom na bankový účet spoločníka. Autor podotýka, že odpoveď platí výslovne počas núdzového stavu. Zákonodarca si pravdepodobne v legislatívnom procese týkajúcom sa zákona o obmedzení platieb v hotovosti neuvedomil, že vyhlásenie núdzového stavu reálne hrozí a že to bude mať takúto dohru. Pozor, vyplatenie podielu na zisku v nadlimitnej výške v hotovosti nerieši to, že spoločnosť musí z vyplateného podielu na zisku zaplatiť do roku 2016 14 % preddavok na zdravotné poistenie a od roku 2017 7 % daň z príjmov. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže počas núdzového stavu splatiť spoločníkovi v hotovosti pôžičku v sume prevyšujúcej limit 15 000 EUR. Pozor, pootvorené dvierka na blokovanie zákona o obmedzení platieb v hotovosti a potieranie limitov hotovostných finančných transakcií skončením núdzového stavu na území Slovenska rovnako stratia účinnosť.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.