Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA: OD 01.10.2020 OBCHODNÝ REGISTER FUNGUJE IBA ELEKTRONICKY

PRÁVNA PORADŇA: OD 01.10.2020 OBCHODNÝ REGISTER FUNGUJE IBA ELEKTRONICKY

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

 

Konateľka spoločnosti s ručením obmedzeným podala návrh na registráciu zmeny sídla do obchodného registra. Spoločnosť nadobudla firemnú nehnuteľnosť a chcela zmeniť sídlo práve tam. Keď chcela podať návrh na zápis do obchodného registra vo vytlačenej forme, úradníčka na podateľni jej podanie odmietla prevziať. Odôvodnila to tým, že od 01.10.2020 možno návrhy na zápis do obchodného registra podávať výlučne elektronicky. Úradníčka konateľku upozornila aj na skutočnosť, že na súhlase vlastníka o zriadení sídla eseročky je potrebné disponovať úradne overeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti. Je to pravda? Ak áno, z akého zákona zmena vyplýva? Môže spoločnosť naďalej preukazovať sídlo spoločnosti obchodnému registru nájomnou zmluvou? Musia sa do obchodného registra zapisovať aj rodné čísla a IČO spoločníkov? Ak áno dokedy je na splnenie tejto povinnosti deadline?

Áno, je to pravda. Od 01.10.2020 návrhy na zápis do obchodného registra je možné podať výlučne elektronicky. Vyplýva to z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení, podľa ktorého návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak ako elektronicky registrový súd neprihliada. Z toho vyplýva, že ak by spoločnosť trvala na podaní návrhu v printovej forme, obchodný register na takýto návrh neprihliada a vyšší súdny úradník o ňom nebude rozhodovať. Je to komplikácia, pretože nie všetky podnikateľské subjekty ani všetci advokáti vedia komunikovať elektronicky a podávať elektronické podania cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Výhodou je, že navrhovateľ zaplatí súdny poplatok v 50 % výške. V tomto konkrétnom prípade namiesto súdneho poplatku 66 € zaplatí súdny poplatok v polovičnej výške 33 €. Ak nechce navrhovateľ riskovať pokutu, mal by návrh na zmenu sídla do obchodného registra podať v 30-dňovej lehote od konania valného zhromaždenia s.r.o., ktoré rozhodlo o zmene sídla. 

Návrh na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa podáva na elektronickom formulári P7. Návrh na zmenu zapísaných údajov do obchodného registra sa podáva na elektronickom formulári P8. Obidva návrhy si užívateľ môže stiahnuť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk. Konateľka má dobré informácie, pretože skutočne podľa platnej právnej úpravy sa vyžaduje úradné overenie podpisu vlastníka na vyhlásení o sídle. Užívací titul na nehnuteľnosť, ktorú chce spoločnosť zapísať do obchodného registra ako sídlo možno deklarovať dvoma spôsobmi. V praxi je najčastejším titulom na registráciu sídla do obchodného registra zmluva o nájme nebytových priestorov. Zmluva by mala obsahovať klauzulu, že prenajímateľ súhlasí, aby si spoločnosť registrovala v obchodnom registri sídlo v prenajímanej nehnuteľnosti. Druhou alternatívou je vyhlásenie vlastníka o sídle. Vlastník nehnuteľnosti v dokumente vyhlási, že súhlasí s tým, aby si spoločnosť registrovala sídlo v jeho nehnuteľnosti. V praxi sa pri nájomnej zmluve platí nájomné, ale užívanie nehnuteľnosti na základe vyhlásenia vlastníka je zväčša grátis. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, vlastnícke právo alebo užívacie právo. Vyhlásenie vlastníka o sídle musí byť vyhotovené v písomnej forme a byť podpísané úradne osvedčeným podpisom vlastníka. Vyplýva to z novelizovaného § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Konateľka má do tretice pravdu. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v platnom znení sa do obchodného registra po novom zapisujú rodné čísla spoločníkov fyzických osôb a identifikačné čísla osoby (IČO) spoločníkov právnických osôb. Podľa § 15g (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01.10.2020) ods. 10 a 11 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri musia podnikatelia zosúladiť existujúci stav s platným právnym stavom v termíne do 30.09.2022. Kvôli pandémii COVID-19 zákonodarca o 1 rok posunul deadline novely zákona. Ak však spoločnosť po 01.10.2021 podá návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, musí na túto zmenu v návrhu pamätať a doplniť do obchodného registra rodné čísla spoločníkov fyzických osôb a IČO spoločníkov právnických osôb v rámci 1 „balíka“ zmien zapisovaných do obchodného registra. 

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.