Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA: PRÁCA NA SKÚŠKU JE NELEGÁLNA PRÁCA

PRÁVNA PORADŇA: PRÁCA NA SKÚŠKU JE NELEGÁLNA PRÁCA

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

Som študent hotelovej akadémie a hľadám si letnú brigádu ako čašník v reštaurácii. Vo viacerých prevádzkach reagovali, že ma príjmu, ale že najprv musím odpracovať niekoľko hodín alebo celú pracovnú zmenu na skúšku. Na otázku, či budem mať odpracované hodiny zaplatené, odpoveď bola: nie. Riskujem, že odpracujem Xhodín a nakoniec prácu nezískam? Je postup potenciálneho zamestnávateľa v súlade so zákonom? Nemal by som mať podpísanú dohodu o vykonaní práce? Ak ma do zamestnania neprijmú, mám šancu na vymoženie náhrady mzdy? 

V poslednom čase sa v praxi rozmohol fenomén tzv. práce na skúšku: potenciálny zamestnávateľ príjme uchádzača o zamestnanie na niekoľko hodín alebo dní bez toho, aby s ním uzatvoril pracovnú zmluvu alebo písomnú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zamestnávatelia si týmto spôsobom otestujú kvalifikáciu zamestnanca bez uzatvorenia písomnej zmluvy a bez refundácie mzdy. Ak aj zamestnanca po testovaní oficiálne príjmu, zvyčajne mu mzdu za niekoľko hodín až niekoľko dní práce na skúšku nezaplatia. Ak sa zamestnanca rozhodnú neprijať, pravdepodobnosť vyplatenia odmeny za prácu na skúšku sa rapídne znižuje. Tento spôsob hľadania nových zamestnancov najčastejšie používajú firmy podnikajúce v gastronómii, hotelierstve a cestovnom ruchu. 

Model práce na skúšku je protizákonný a predstavuje nelegálnu prácu. Je v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení a s ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Ak sa uchádzač o zamestnanie stretne s takouto praxou, mal by to nahlásiť na príslušnom inšpektoráte práce. V prípade závislej práce a pracovnoprávneho vzťahu musí byť uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom písomná pracovná zmluva alebo niektorá z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). Zamestnancovi má byť podozrivé, ak mu zamestnávateľ ponúkne prácu, zamestnanec nastúpi do zamestnania, ale nepodpíše žiadnu písomnú zmluvu/dohodu. Vtedy pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o nelegálnu prácu. Zamestnávateľ má k dispozícii legálne inštitúty na otestovanie zamestnanca: môže s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu s najviac 3-mesačnou skúšobnou dobou alebo dohodu o vykonaní práce. 

Ak študent v otázke pristúpi na pravidlá hry zamestnávateľa, obidvom účastníkom hrozí riziko uloženia pokuty zo strany inšpektorátu práce. Každá minca má dve strany a za nelegálnu prácu sa považuje nielen modus operandi zamestnávateľa, ale aj práca na skúšku študenta. Zamestnanec sa dopustí priestupku, za ktorý môže byť sankcionovaný pokutou do výšky 331 €. Zamestnávateľ môže byť pokutovaný rádovo niekoľkonásobne vyššou sankciou pohybujúcou sa v rozpätí od 2 000 € – 200 000 €. Vyplýva to z ustanovenia § 7b ods. 8 citovaného zákona. Takýto výstrelok môže mať pre podnik zamestnávateľa likvidačný charakter, ak sa uložená pokuta pohybuje v hornom rozpätí škály pokutovania. Ak zamestnanec na skúšku brigádu nezískal, šanca na vymoženie náhrady mzdy sa znižuje na nulu. Ťažko možno vymáhať mzdu za odpracované hodiny, ktoré boli poznačené puncom nelegálnej práce. Autor študentovi neodporúča podať žalobu na súd, pretože ťažko dokáže počet odpracovaných hodín a výšku „mzdy“. Potenciálnymi svedkami v súdnom spore budú exkolegovia kvázi zamestnanca, ktorí pravdepodobne rýchlo stratia pamäť, aby neriskovali stratu zamestnania. 

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS, s.r.o