Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 08: PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DO 30.06.2014

Podnikám ako fyzická osoba a súčasne som jediným spoločníkom v dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013. Daňové priznanie za eseročky plánujem podať v riadnom termíne do 31.03.2014. Môžem ako podnikateľ fyzická osoba termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť? Mám na to dva dôvody: za obidve obchodné spoločnosti mi vyšla vysoká daň z príjmov právnickej osoby a preto by mi vyhovovalo tretiu daň z príjmov časovo odložiť. Druhý dôvod je prozaický: za fyzickú osobu si vediem účtovníctvo sám a nestíham.

Stiahnuť prílohu

Dikcia zákona umožňuje posunúť deadline na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace.

Fyzické a právnické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne do 31.03.2014. Dôvod podania daňového priznania v štandardnom termíne je, že koniec lehoty nepripadol na deň pracovného pokoja, nedošlo k posunutiu termínu na najbližší nasledujúci pracovný deň. Deadlinom na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby je potom termín pondelok 31.03.2014. V tomto termíne je daň z príjmov aj splatná. Pozor, daňové subjekty platitelia DPH musia podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 elektronicky na základe dohody o elektronickom doručovaní dokumentov alebo podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

V roku 2013 nebolo možné odložiť termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace a tým aj časovo posunúť úhradu daňovej povinnosti. V tomto roku sa situácia zmenila a platná legislatíva odloženie termínu na podanie daňového priznania umožňuje. Podľa ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení daňovník je oprávnený odložiť termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov najviac o tri mesiace. Technicky sa to zrealizuje tak, že daňový subjekt zašle daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v písomnej forme. Podmienkou je, že daňovník oznámenie doručí správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31.03.2014. V takom prípade sa nevyžaduje súhlas správcu dane a lehota sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Konkrétnu dĺžku predĺženia lehoty na podanie daňového priznania určí daňový subjekt v oznámení adresovanému správcovi dane. Prvou podmienkou je, že dikcia zákona pripúšťa predĺženie lehoty na podanie daňového priznania maximálne o tri mesiace. Druhou podmienkou je, že daňovník doručí oznámenie finančnej správe v písomnej forme. Treťou podmienkou je, že v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Daňovník má na výber tri alternatívy predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, pričom koniec lehoty je vždy datovaný na koniec kalendárneho mesiaca. Prvou alternatívou je predĺženie lehoty o jeden mesiac: daňovník vtedy podá daňové priznanie do stredy 30.04.2014. Druhou alternatívou je predĺženie lehoty o dva mesiace: daňový subjekt v tomto prípade podá daňové priznanie do pondelka 02.06.2014. Je to kvôli tomu, že 31.05.2014 pripadá v tomto roku na sobotu a preto dochádza k posunu lehoty na najbližší nasledujúci pracovný deň (02.06.2014). Tretia alternatíva zastrešuje predĺženie lehoty o tri mesiace: daňovník vtedy podá daňové priznanie do pondelka 30.06.2014.

Platná legislatíva umožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj o šesť mesiacov, čo v tomto roku pripadá na utorok 30.09.2014. Prioritnou podmienkou je, že daňovník v predchádzajúcom zdaňovacom období zinkasoval príjmy zo zdrojov plynúcich v zahraničí. Na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o pol roka sa analogicky vzťahujú všetky ostatné podmienky opísané v predchádzajúcom prípade. Pokiaľ ide o odpoveď na položenú otázku, autor nepredpokladá, že čitateľ poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Preto je pre neho deadlinom na podanie daňového priznania k dani z príjmov v prípade predĺženia lehoty dátum 30.06.2014.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


 

Stiahnuť prílohu