Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 14: SÚD VYDÁ PLATOBNÝ ROZKAZ V EXPRESNEJ LEHOTE 10 PRACOVNÝCH DNÍ

Pred dvomi rokmi som začal poskytovať pôžičky nebankovým spôsobom z interných zdrojov. Bohužiaľ už prvá pôžička nedopadla podľa mojich predstáv, dlžník pôžičku nevrátil a nezaplatil dokonca ani jednu splátku istiny. Preto som túto podnikateľskú aktivitu stopol. Každopádne som dlžníkovi požičal 1 000 EUR a  mám písomnú zmluvu o pôžičke peňazí. Akým spôsobom môžem pôžičku vymáhať? Mám logicky na mysli legálne spôsoby vymáhania pôžičky. Mám podať žalobu na súd? Ako dlho to trvá? Existuje nejaké zrýchlené konanie? Musím byť v procese zastúpený advokátom? Koľko zaplatím súdny poplatok? Aká je šanca na vymoženie pohľadávky?

Stiahnuť prílohu

Autor ako advokát pochopiteľne nemôže odporučiť iný spôsob ako legálne vymáhanie pohľadávky. V praxi to znamená vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. Veriteľ musí zaplatiť štátu súdny poplatok za podanie žaloby a ak ho zastupuje advokát aj trovy právneho zastúpenia. Ak súdny spor vyhrá, ešte neznamená, že pohľadávku reálne vymôže a zinkasuje finančné prostriedky. Následne podá návrh na vykonanie exekúcie exekútorskému úradu a zväčša platí exekučné trovy. Žalobca v tomto štádiu zaplatil trom subjektom (okresný súd, advokát a súdny exekútor) a ešte nemá vyhraté. Vzhľadom k dlhotrvajúcim súdnym sporom a druhotnej platobnej neschopnosti sa v praxi často stáva, že veriteľ pohľadávku reálne nevymôže. Autor vymáhal cca 500 pohľadávok, pričom z právnej praxe môže dedukovať pravidlo, že čím skôr veriteľ začne pohľadávku vymáhať, tým má väčšiu šancu, že sa dostane k svojim peniazom. Autor odporúča pred podaním žaloby zaslať dlžníkovi poštou predžalobnú upomienku. Pravdou je, že platná legislatíva nevyžaduje pred podaním žaloby expedovanie predžalobnej upomienky. Autor predžalobnú upomienku odporúča z dvoch dôvodov: priemerne 15 až 20% dlžníkov zaplatí záväzok po zaslaní predžalobnej upomienky. A sudcovia neradi vidia, ak veriteľ podá žalobu na súd bez toho, aby predtým písomne vyzval dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy v dodatočnej lehote.

Dikcia zákona pozná vymáhanie pohľadávky v zrýchlenom súdnom konaní. Veriteľ ako navrhovateľ podá proti dlžníkovi ako odporcovi návrh na vydanie platobného rozkazu. V praxi v súčasnosti súdy expedujú platobné rozkazy priemerne v lehote 1 – 3 mesiacov. Právna úprava je zakomponovaná do § 172 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Legislatíva pozná dokonca expresný termín na vydanie platobného rozkazu. Ak navrhovateľ predloží súdu spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na webovej stránke www.justice.gov.sk, na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom stanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní.

Vzhľadom k tomu, že súd rozhoduje na základe dôkazov predložených žalobcom a nevypočuje žalovaného, platobný rozkaz je potrebné doručiť dlžníkovi do vlastných rúk. V praxi existujú tri alternatívy scenára. Ak dlžník platobný rozkaz prevezme a nepodá odpor, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť, má účinky exekučného titulu a veriteľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Druhá alternatíva je, že odporca platobný rozkaz prevezme a podá proti nemu v 15-dňovej lehote odpor. V takom prípade súd platobný rozkaz zruší a nariadi v kauze pojednávanie. Tretím variantom riešenia vymáhania pohľadávky (alebo v tomto prípade skôr neriešenia) je, že dlžník platobný rozkaz neprevezme. Súd v tomto prípade nemá inú možnosť ako platobný rozkaz zrušiť a vymáhanie pohľadávky vyústi do štandardného, často zdĺhavého, súdneho konania.

Žalobca nemusí byť v súčasnosti pri vymáhaní pohľadávky v súdnom konaní zastúpený advokátom ako právnym zástupcom. Za podanie žaloby sa platí súdny poplatok vo výške 6% zo žalovanej sumy. V ilustrovanom prípade je súdny poplatok vyčíslený vo výške 60 €. Šanca na vymoženie pohľadávky sa dá v praxi ťažko odhadnúť. Platí, že čím je majetok dlžníka väčší a čím skôr sa podá žaloba, šanca na vymoženie pohľadávky je vyššia.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu