Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 11: SÚD ZAPÍŠE ESEROČKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA DO DVOCH PRACOVNÝCH DNÍ

Podnikám 10 rokov ako fyzická osoba a uvažujem o založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody podnikania tzv. eseročky? Aké náklady musím vynaložiť na založenie spoločnosti? Môžem použiť svoj živnostenský list pre novú firmu? Zodpovedám ako spoločník za dlhy spoločnosti s ručením obmedzeným? Ako dlho trvá celý proces založenia eseročky?

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným je zakotvená v § 105 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti. Spoločnosť môže mať najmenej jedného a najviac 50 spoločníkov. Veľkou výhodou je, že spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba. Zákonodarca to chápe ako podporu malého a stredného podnikania. Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5 000 €, pričom peňažný vklad každého spoločníka musí byť najmenej 750 €. Ak dvaja manželia chcú založiť spoločnosť s minimálnym základným imaním a manžel podnikateľ chce mať čo najvyšší vklad, bude mať peňažný vklad 4 250 € a obchodný podiel 85 %. Dovtedy nepodnikajúca manželka bude mať peňažný vklad 750 € a obchodný podiel 15 %. 
V procese založenia spoločnosti existujú dve fázy: založenie a vznik s.r.o. Spoločnosť je založená uzatvorením spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú musia podpísať všetci spoločníci úradne overeným podpisom. Za dátum založenia spoločnosti sa považuje deň, kedy posledný zo spoločníkov podpísal spoločenskú zmluvu. Spoločenská zmluva musí obsahovať 10 obligatórnych náležitostí, ktoré špecifikuje § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka. Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. Obchodný register v súčasnosti vyžaduje výpis z účtu, na ktorom sú uložené finančné prostriedky predstavujúce základne imanie spoločnosti. Spoločenská zmluva musí obsahovať aj dve na prvý pohľad bagateľné klauzuly: prvou je zmluvný článok, či zakladajúci spoločníci majú v porovnaní s potenciálnymi budúcimi spoločníkmi výhody v súvislosti s tým, že sa podieľali na založení spoločnosti alebo na nadobudnutí podnikateľského oprávnenia. Autor zväčša píše, že zakladatelia takéto privilégia nemajú. Druhou klauzulou je ustanovenie o predpokladaných nákladoch súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. Autor zvyčajne v texte spoločenskej zmluvy vyčísľuje predpokladané náklady na sumu 1 000 €. Ide skutočne o hrubý odhad a nikto nebude v budúcnosti skúmať, či náklady boli vynaložené v tejto výške. 
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Konateľmi môžu byť len fyzické osoby a musia byť bezúhonné; to znamená, že musia mať čistý výpis z registra trestov. Konatelia môžu, ale nemusia byť zároveň spoločníkmi spoločnosti. Konateľ môže byť v spoločnosti aj zamestnaný. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov, ktorí môžu za spoločnosť podpisovať samostatne alebo spoločne. Konateľ predkladá registrovému súdu úradne overený podpisový vzor. V čase od založenia do vzniku spoločnosti je spoločnosť právny hybrid: spoločnosť ešte nie je právnická osoba, ale konatelia môžu pod hlavičkou spoločnosti vykonávať niektoré právne úkony. Napríklad podpíšu nájomnú zmluvu, podajú návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra alebo vybavia živnostenský list. Všetky živnosti sú uvedené na jednom osvedčení o živnostenskom oprávnení. Za každú voľnú živnosť zaplatí spoločnosť správny poplatok 5 € a za viazanú živnosť 15 €. Platná právna úprava neumožňuje automaticky transformovať podnikanie fyzickej osoby do právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným. Znamená to, že eseročka nemôže použiť „starý“ živnostenský list podnikateľa fyzickej osoby, ale musí si vybaviť nové osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 
Proces vzniku spoločnosti vstupuje do druhej fázy: konatelia ako navrhovatelia vyplnia formulár P7 – Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a podpíšu ho pred notárom. Ako prílohy priložia k návrhu 2x spoločenskú zmluvu, 2x vyhlásenie správcu vkladu + výpis z bankového účtu o zložení základného imania, 1x vyhlásenie jediného spoločníka, 1x podpisový vzor konateľa, 1x nájomnú zmluvu, 2x úradne overenú kópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a 1x súhlas správcu dane. Za zapísanie spoločnosti do obchodného registra zaplatí spoločnosť súdny poplatok 331,50 €. Veľkou výhodou je, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá advokát, ktorý má zaručený elektronický podpis (ZEP). Spoločnosť v takom prípade ušetrí polovicu na súdnom poplatku za zapísanie s.r.o. do obchodného registra. Znamená to, že namiesto spomínaných 331,50 € zaplatí len 50 %, teda súdny poplatok vo výške 165,75 €. Za zmenu zapísaných údajov o s.r.o. v obchodnom registri v štandardnej tlačenej forme zaplatí navrhovateľ súdny poplatok 66 €. Ak je návrh podávaný elektronicky zaručeným elektronickým podpisom platí sa súdny poplatok v polovičnej výške, t.j. 33 €. 
Podľa novej právnej úpravy registrový súd zapíše novú spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra v lehote do 2 pracovných dní. Rovnakú lehotu má aj na registráciu zmeny zapísaných údajov o s.r.o. v obchodnom registri. Zákonodarca lehotu najnovšie o vyše polovicu skrátil, pretože v minulosti platila lehota 5 pracovných dní. Podľa aktuálnych informácii registrové súdy takúto krátku lehotu 2 pracovných dní v praxi niekedy zmeškajú. 
Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.