Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 16: UBYTOVANÝ HOSŤ OBVINIL HOTEL Z KRÁDEŽE PEŇAZÍ

Som riaditeľom ubytovacieho zariadenia hotelového typu. V závere minulého roka sa stal incident. Jeden z ubytovaných hostí obvinil personál hotela, že mu z uzamknutej hotelovej izby zmizla peňažná hotovosť. Údajne malo ísť o krádež peňazí vo výške 5 000 EUR. Recepčná zavolala políciu, ktorá nezistila cudzie zavinenie. Záver orgánov činných v trestnom konaní je, že skutok sa nestal a že k trestnému činu krádeže nedošlo. Celú záležitosť som tak považoval za uzavretú a hosťa hotel neodškodnil. Na moje prekvapenie hosť najal advokáta, ktorý zaslal poštou predžalobnú upomienku. V dokumente sa právny zástupca domáha náhrady škody a vyhráža sa súdnym konaním. Má hosť šancu s takouto žalobou na súde uspieť? Ktorý zákon a ktorý konkrétny paragraf zodpovednosť za škodu rieši? Môže sa hotel z tejto zodpovednosti nejakým spôsobom vyviniť? Na recepcii je avízo, že hotel nezodpovedá za stratu peňazí a iných cenností. Ubytovaní hostia majú nárok uschovať peniaze a cennosti do hotelového sejfu a táto služba je dokonca bezplatná.

Stiahnuť prílohu

Právna úprava, ktorej možno nájsť odpoveď na položenú otázku je zakomponovaná do znenia § 433 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka. Podľa prvého odseku citovaného ustanovenia prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému zo zamestnancov prevádzkovateľa. Podľa § 433 ods. 3 Občianskeho zákonníka zodpovednosti sa nemožno zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou.
Podľa platnej právnej úpravy je zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu na vnesených veciach v zásade objektívna. Podľa názoru autora objektívna zodpovednosť neznamená ešte absolútnu zodpovednosť. V opačnom prípade by sa dala právna úprava zneužívať. Hociktorý ubytovaný hosť by mohol tvrdiť, že mu z apartmánu ukradli vyššiu finančnú hotovosť. Vychádzajúc z otázky, hotel má na recepcii vyvesené avízo, že nezodpovedá za stratu peňazí a cenností ubytovaným hosťom, ktorí majú možnosť finančné prostriedky deponovať do hotelového sejfu. Zákon na túto situáciu pamätá a samotné avízo nepomôže hotelu zbaviť sa zodpovednosti za škodu a uchrániť sa tak pred potenciálnymi žalobami o náhradu škody.
Pokiaľ ide o zodpovednosť za škodu za stratu peňazí, platí špeciálna právna úprava. Podľa dikcie zákona za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá len do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom. Všeobecne záväzným právnym predpisom sa v tomto prípade myslí nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa § 1c citovaného nariadenia sa za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá do výšky 332 EUR. Výnimkou je prípad, ak je škoda spôsobená priamo zamestnancami hotela. Podľa otázky je záver orgánov činných v trestnom konaní taký, že trestný čin krádeže sa nestal. Z toho vyplýva, že sa údajnú stratu peňazí nepodarilo zosobniť konkrétnemu zamestnancovi hotelového personálu. Ak by hosť bol v súdnom konaní čiastočne úspešný (čo autor nepredpokladá), súd by mu priznal náhradu škody do maximálnej výšky 332 EUR.

Je tu ešte jedno ustanovenie zákona, ktoré umožňuje hotelu sa v tomto konkrétnom prípade vyviniť. Podľa § 436 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Nakoľko k údajnej škode došlo na konci minulého roka a predžalobnú upomienku hotel obdržal v polovici februára tohto roku, uplynula 15-dňová lehota na uplatnenie škody zo strany poškodeného. Z toho vyplýva, že bývalému hosťovi medzičasom zaniklo právo na náhradu škody.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Stiahnuť prílohu