Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 09: ZA NEPODANIE KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH POKUTA DO VÝŠKY 10 000 €

Som spolu s partnerom spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. Posledný kvartál minulého roka sme dosiahli zákonom predpísaný obrat a požiadali sme daňový úrad o registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty. Spoločnosť sa stala kvartálnym platiteľom DPH. Vzťahuje sa na nás povinnosť podávať kontrolný výkaz DPH? Ak áno, v akej frekvencii musí spoločnosť kontrolný výkaz podávať? Je daňový subjekt povinný podávať kontrolný výkaz elektronicky? Aké sankcie hrozia za nepodanie kontrolného výkazu DPH?

Stiahnuť prílohu

Ak daňový úrad zistí opakované porušenie povinnosti, uloží pokutu až do výške 100 000 €.

Zákonodarca s účinnosťou od 01.01.2014 zaviedol do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení novinku, ktorou je kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Ministerstva financií SR zavedenie tohto inštitútu do praxe smeruje proti daňovým únikom a fiktívnym nadmerným odpočtom DPH. Či sa tak skutočne stane, ukáže až budúcnosť. Novinka každopádne znamená zvýšenie administratívnej záťaže evidencie DPH najmä v segmente malého a stredného podnikania. Využívajúc tento inštitút, finančná správa môže odkontrolovať DPH na výstupe dodávateľa a DPH na vstupe odberateľa z jedného zdaniteľného obchodu dvoch platiteľov DPH bez toho, aby daňový úrad musel vykonať daňovú kontrolu. Daniari sú schopní odkontrolovať zdaniteľný obchod elektronicky verifikáciou údajov v daňovom informačnom systéme.

Podľa § 78a ods. 1 zákona o DPH platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, v ktorom má nulové daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, teda nevykazuje DPH na vstupe ani DPH na výstupe. Dôležité je pochopiť klauzulu zákona, že ak platiteľ dane podá daňové priznanie pred 25. dňom, je povinný podať spolu s daňovým priznaním aj kontrolný výkaz. Podľa metodického usmernenia finančnej správy sa odporúča najprv podať kontrolný výkaz, až potom samotné daňové priznanie.

Mesační platitelia DPH podávajú kontrolný výkaz v mesačnej periodicite, a to vždy v termíne do 25. dňa po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz DPH za 03/2014 musia podať v termíne do 25.04.2014. Kvartálni platitelia DPH podávajú kontrolný výkaz štvrťročne, vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Na ilustráciu štvrťroční platitelia DPH podajú kontrolný výkaz za prvý kvartál 2014 v termíne do 25.04.2014. Nakoľko platitelia DPH musia podávať od 01.01.2014 všetky podania na daňový úrad elektronicky, odpoveď na otázku je, že aj kontrolný výkaz sa podáva finančnej správe elektronickými prostriedkami.

Ak platiteľ dane opravuje už podaný kontrolný výkaz ešte pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania, dikcia zákona hovorí o opravnom kontrolnom výkaze. Ak platiteľ dane mení podaný kontrolný výkaz po uplynutí deadlinu, podáva dodatočný kontrolný výkaz. Zákonodarca používa analogicky pojmy ako pri opravnom a dodatočnom daňovom priznaní. Ak správca dane má pochybnosti o kontrolnom výkaze, vyzve daňový subjekt na jeho doplnenie alebo opravenie. Platiteľ dane je povinný reagovať do piatich pracovných dní od doručenia výzvy a nedostatky podaného kontrolného výkazu odstrániť.

Podľa § 78a ods. 11 zákona o DPH, ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 EUR. Ak platiteľ poruší povinnosť opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 EUR. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Autor smeruje proti zákonodarcovi dve výčitky. Prvou je, že sankcie sú formulované tak, že daňový úrad pokutu musí uložiť, a nie že je oprávnený sankciu vyrubiť. Druhou výčitkou sú vysoké maximálne limity pokút. Pokuty za prvé porušenie vo výške 10 000 EUR a pokuta za opakované porušenie 100 000 EUR majú likvidačný charakter. Nezostáva len veriť slovám finančnej správy, že niekoľko prvých mesiacov aplikácie kontrolného výkazu v daňovej praxi nebudú daniari pokuty ukladať.

Kontrolný výkaz je formulár, ktorého vzor stanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií SR. Dikcia zákona výslovne stanovuje, že kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


 

Stiahnuť prílohu