Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 03: ZAKLADNÉ IMANIE 5 000 EUR MUSÍ BYŤ NA BANKOVOM ÚČTE

Plánujem založiť obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným. V médiách prebehla informácia, že spoločník musí vložiť základné imanie s.r.o. v banke. Je to pravda? Akým spôsobom mám zdokladovať obchodnému registru zloženie základného imania? Zmenila by sa situácia, keby som spoločenskú zmluvu podpísal pred 01.decembrom 2013, ale návrh na zápis do obchodného registra by som podal do 28.02.2014?

Stiahnuť prílohu

Do 30.11.2013 legislatíva nevyžadovala pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným zdokladovať zloženie základného imania eseročky na bankovom účte. Jediným hodnoverným dokladom dokazujúcim zaplatenie základného imania peňažnými vkladmi spoločníkov bolo vyhlásenie správcu vkladu o splatení peňažných vkladov alebo ich častí jednotlivými spoločníkmi. Táto situácia sa od 01.12.2013 radikálne zmenila, nakoľko zákonodarca vyžaduje zaplatenie základného imania na bankovom účte. To bol aj dôvod, prečo v poslednom kvartály minulého roka došlo k nárastu novozakladaných spoločností s ručením obmedzeným.

Podľa platnej legislatívy účinnej od 01.12.2013 je potrebné, aby správca vkladu naakumulované finančné prostriedky reprezentujúce peňažné vklady spoločníkov a spolutvoriace základné imanie spoločnosti vložil na bankový účet. Vyplýva to z ustanovenia § 60 ods.2 Obchodného zákonníka. Naďalej sa vyžaduje vyhlásenie správcu vkladu podpísané úradne overeným podpisom na matrike alebo pred notárom. Postup bude nasledovný: zakladateľ poverený správou vkladov príde so spoločenskou zmluvou o založení sro do banky a zriadi tam provizórny bankový účet. Správca vkladu následne vloží základné imanie spoločnosti na účet do banky. Na požiadanie mu banka expeduje výpis z účtu, ktorý navrhovateľ priloží ako prílohu k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Po vzniku spoločnosti konateľ (už nie správca vkladu) navštívi s výpisom z obchodného registra banku a tá mu následne transformuje účet na bežný podnikateľský účet právnickej osoby. Problémom je, že v čase od založenia bankového účtu do vzniku spoločnosti nemôže firma s finančnými prostriedkami na bankovom účte disponovať. Nakoľko v praxi trvá priemerne založenie sro 3 – 4 týždne, po tento časový interval sú peniaze umŕtvené v banke. Výnimkou je prípad, ak správca vkladu potrebuje základné imanie na bankovom účte použiť na úhradu nákladov spojených so založením a vznikom spoločnosti. Autor však tento postup neodporúča, napriek tomu, že to zákon dovoľuje. Právne precíznejšie je ponechať základné imanie na bankovom účte nedotknuté, a to až do vzniku spoločnosti. Je lepšie, ak spoločníci uhradia náklady na vznik spoločnosti zo svojho vrecka a následne to vyúčtujú spoločnosti po jej vzniku. Po zápise spoločnosti do obchodného registra môže konateľ spoločnosti s alokovanými finančnými prostriedkami na bankovom účte neobmedzene disponovať.

Podľa prechodného ustanovenia § 768l Obchodného zákonníka, ak spoločníci založili spoločnosť s ručením obmedzeným do 30.11.2013 a návrh na zápis do obchodného registra podali na súd do 28.02.2014 postupuje sa podľa predchádzajúcej právnej úpravy. V takom prípade sa nevyžaduje zaplatenie základného imania na bankovom účte. Ak teda spoločníci podpísali spoločenskú zmluvu pred 01.12.2013, následne vybavili osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrh na zápis do obchodného registra podali do 28.02.2014, postačuje vyhlásenie správcu vkladu, ku ktorému nie je potrebné priložiť výpis z bankového účtu.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu