Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 01: ZÁKON POVOĽUJE MAXIMÁLNE 3 JEDNOOSOBOVÉ ESEROČKY

Som jediným spoločníkom v dvoch existujúcich spoločnostiach s ručením obmedzeným a chcem si založiť tretiu firmu. Je pravda, že platná legislatíva povoľuje maximálne tri jednoosobové eseročky? Ak si v budúcnosti budem chcieť založiť štvrtú spoločnosť s obchodným partnerom, bude to možné? Potrebujem na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným súhlas daňového úradu? Ako dlho trvá, kým súhlas správcu dane vybavím a platí sa za to správny poplatok?

Stiahnuť prílohu

Podľa § 105a ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Zákonodarca pripustil zakladanie jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným na základe požiadaviek smerníc Európskej únie o práve obchodných spoločností a v záujme podpory malého a stredného podnikania. Princíp je jednoduchý: spoločník nezodpovedá za záväzky eseročky svojím osobným majetkom. Zákonodarca zakazuje reťazenie jednoosobových spoločností vo vertikálnej aj horizontálnej línii. Znamená to, že jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným (one man company) nemôže založiť ako materská spoločnosť ďalšiu dcérsku jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným. Zákaz horizontálneho reťazenia eseročiek znamená, že jedná fyzická osoba nemôže vlastniť viac ako 3 jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak poruší toto pravidlo, zákon je striktný: registrový súd zruší ex offo všetky (nielen nadbytočné) spoločnosti a nariadi ich likvidáciu. Ak chce mať investor viac spoločností, založí si 3 jednoosobové a v poradí ďalších spoločnostiach priberie do podnikania partnera. Dikcia zákona nelimituje počet dvojosobových spoločností vlastnených tými istými spoločníkmi.

Ak na jednoosobovú spoločnosť súd vyhlási konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak by spoločník priviedol spoločnosť do konkurzu úmyselným konaním potvrdeným právoplatným rozhodnutím súdu, môže ďalšiu eseročku založiť až po uplynutí 10-ročnej lehoty. Aj v tomto prípade má zákon diery a v praxi sa dá obísť. Ak spoločníkovi priťažuje prekážka brániaca v založení s.r.o., môže mu spoločnosť založiť blízka osoba, ktorá následne na neho prevedie 100 % obchodný podiel v spoločnosti. Zákonodarca zakazuje hriešnikovi založiť novú spoločnosť, nič už nehovorí o tom, či sa môže stať jediným spoločníkom už v založenej spoločnosti.

Podľa § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Zaujímavosťou je, že dobrovzdanie daňového úradu sa nevyžaduje vtedy, ak je zakladateľom zahraničná osoba. Je to pravdepodobne kvôli tomu, že slovenský obchodný register nemá v praxi ako verifikovať konfirmáciu vydanú zahraničným finančným úradom. Vyžadovanie tohto formálneho dokumentu v praxi zvýšilo byrokraciu pri zakladaní eseročiek a spomalilo celý registračný proces. Zákonodarca ospravedlňuje vyžadovanie tejto formálnej náležitosti bojom proti daňovým únikom a fiktívnym nadmerným odpočtom na dani z pridanej hodnoty. Zákonodarca zabudol na to, že spoločníci s.r.o. ako fyzické osoby zväčša nepodnikajú a preto evidentne nemajú daňové nedoplatky. Daňovými dlžníkmi sú v praxi s.r.o., proti ktorým finančná správa štatisticky eviduje najväčší objem daňových nedoplatkov. Tá istá konfigurácia spoločníkov môže mať aj niekoľko desiatok eseročiek. Autor pozná efektívnejšie riešenie: zo zakladania ďalších nových spoločností by boli vylúčené aj tie fyzické osoby, ktoré sú konateľmi už existujúcich spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú v evidencii finančnej správy evidované ako daňoví dlžníci.

Podľa platnej právnej úpravy vydá finančná správa súhlas správcu dane v lehote do 5 pracovných dní. V praxi daňové úrady stihnú vydať súhlas správcu dane zväčša rýchlejšie. Autor odporúča čitateľom postup, že na formulár žiadosti napíšu telefonicky kontakt a dohodnú sa s daňovými úradníkmi, že ich títo budú telefonicky informovať potom, čo túto záležitosť vybavia. Najlepšie je prísť si osobne vyzdvihnúť súhlas správcu dane na daňový úrad, pretože expedovaním dokumentu poštou sa môže celý proces spomaliť. Výhodou je, že za podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane sa neplatí žiadny správny poplatok.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


Stiahnuť prílohu