Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 12: ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA

V súčasnosti transformujem podnikateľskú činnosť z podnikateľa fyzickej osoby na novozaloženú spoločnosť s ručením obmedzeným. Doteraz som mal jednoduché účtovníctvo, ktoré som viedol vo vlastnej réžii. Eseročka musí viesť podvojné účtovníctvo a preto hľadám externého účtovníka. Je vedenie účtovníctva regulovaná živnosť? Mám uzatvoriť s účtovnou firmou zmluvu o vedení účtovníctva v písomnej forme? Musí byť účtovník poistený pre prípad zodpovednosti za škodu? Ak účtovník spôsobí škodu, kto za ňu zodpovedá?

Stiahnuť prílohu

Jeden klient autorovi nedávno povedal, že podniká už 20 rokov, ale doteraz nenašiel kvalitného účtovníka. Autor s týmto názorom nesúhlasí, pretože jemu vedie účtovníctvo 10 rokov kvalitná účtovná firma. Faktom je, že podľa platnej legislatívy je vedenie účtovníctva voľná živnosť, pre ktorú sa vyžaduje len splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. V praxi existuje projekt certifikácie účtovníkov, ale je založený na fakultatívnej báze a členstvo nie je povinné. Účtovná jednotka by preto mala požadovať od potenciálneho účtovníka referencie.

Pri začatí podnikateľskej činnosti si musí podnikateľ zodpovedať otázku, či bude viesť účtovníctvo vo vlastnej réžii, resp. či si zabezpečí externého účtovníka. V druhom prípade sa natíska otázka: uzatvoriť alebo neuzatvoriť písomnú zmluvu o vedení účtovníctva? Autor odporúča klientom uzatvoriť zmluvu o vedení účtovníctva v písomnej forme. V praxi vo väčšine prípadov sú zmluvy o vedení účtovníctva uzatvorené v ústnej (konkludentnej) forme aj z dôvodu, že väčšina účtovníkov odmieta uzatvoriť zmluvu v písomnej forme. Zmluva o vedení účtovníctva je nepomenovaný zmluvný typ (tzv. inominátny kontrakt) a legislatívnym rámcom, od ktorého zmluva odvíja právnu silu, je ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Od 01.01.2014 platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) a advokáti, resp. daňoví poradcovia zastupujúci klientov v daňovom konaní, sú povinní doručovať podania správcovi dane elektronicky. Týka sa to aj daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty. V praxi povinnosť elektronického doručovania dokumentov zabezpečujú často účtovníci. Preto by mala zmluva o vedení účtovníctva obsahovať klauzulu, podľa ktorej je účtovník zodpovedný za doručovanie dokumentov elektronickými prostriedkami daňovému úradu.

Frekventovanou je aj otázka, za akú škodu vlastne účtovná firma účtovnej jednotke zodpovedá. Je to istina vyrubeného rozdielu dane alebo len sankcie (úrok z omeškania a pokuta)? Daňové subjekty z logických dôvodov preferujú odpoveď, že v rámci náhrady škody sa majú uplatňovať nielen sankcie, ale aj istina daňového nedoplatku. Autor sa k tomuto názoru neprikláňa a presadzuje právny názor, podľa ktorého účtovná spoločnosť zodpovedá len za sankcie (úrok z omeškania + pokuta), a nie za istinu daňového nedoplatku. Dôvod je logický: ak by daňový subjekt viedol účtovníctvo od začiatku preukazne a správne, rozdiel dane by nebol vyrubený, ale vyčíslený ako daňová povinnosť v riadnom daňovom priznaní.

Autor odporúča čitateľom, aby uzatvorili zmluvu s účtovnou firmou, ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. Na rozdiel od advokátov alebo daňových poradcov zákon nevyžaduje, aby boli účtovné firmy povinne zmluvne poistené pre prípad zodpovednosti za škodu na komerčnej báze. Vzhľadom na vysoké sankcie hroziace z daňovej legislatívy je poistka garanciou pre klienta, že mu poisťovňa refunduje náhradu škody spôsobenú neprofesionalitou účtovníka. Pozor, veľa účtovníkov dokáže viesť účtovníctvo s odbornou starostlivosťou, ale nedokáže zastupovať účtovné jednotky v daňovom konaní. Autor mal v praxi prípad, kedy účtovná spoločnosť v právnej forme s.r.o. zastupovala daňový subjekt ako splnomocnený zástupca v daňovom konaní. Konateľ účtovnej spoločnosti bol inžinier ekonómie, ale zastupovanie daňového subjektu v daňovej kontrole nezvládol. Daňový úrad vyzval splnomocneného zástupcu na predloženie účtovníctva daňového subjektu, avšak tento účtovníctvo nepredložil napriek opakovaným urgenciám správcu dane. Po 6 mesiacoch daňový úrad stratil trpezlivosť a inicioval vyčíslenie dane na základe pomôcok. Správca dane následne vyrubil daňovému subjektu rozdiel DPH v kumulatívnej výške cca 100 000 €. Konateľ účtovnej eseročky pred notárskym úradom podpísal úradne overeným podpisom vyhlásenie, že si je vedomý zodpovednosti za škodu a že daňovému subjektu nahradí škodu v celej výške. To sa však nestalo. Účtovná spoločnosť nebola poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, nemala žiaden majetok a mala minimálne základné imanie zapísané v obchodnom registri. Daňový subjekt náhradu škody vzdal a spôsobenú škodu od účtovnej spoločnosti súdne nevymáhal.

Autor nedávno v rámci publikácie DAŇOVÉ VZORY 2014 zakomponoval nový vzor, ktorým je práve zmluva o vedení účtovníctva. Vzor zmluvy reflektuje aj na relatívne nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý v § 8 pozná zmluvu o spracovaní osobných údajov. Účtovná spoločnosť (poskytovateľ) vystupuje v zmluve ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov a klient ako prevádzkovateľ v terminológii citovaného zákona. Vzor zmluvy obsahuje všetkých 11 obligatórnych náležitosti vyžadovaných zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý vyžaduje písomnú formu. To je ďalší argument, prečo autor uprednostňuje písomnú formu zmluvy. Spracúvanie osobných údajov môže účtovník ponúknuť klientovi ako bonus, pričom ten potom nemusí vypracovať bezpečnostný projekt informačného systému.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
 

Stiahnuť prílohu