Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

PRÁVNA PORADŇA 10: ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV JE PUBLIKOVANÝ NA WEBOVOM SÍDLE FINANČNEJ SPRÁVY

Podnikám ako fyzická osoba. Bohužiaľ, v dôsledku hospodárskej krízy som stratil odbyt a tým aj dlhodobých zákazníkov. Hrozí mi platobná neschopnosť. Aby toho nebolo málo, finančná správa eviduje voči mne aj daňový nedoplatok. Počul som o „tabulách hanby“ na daňových úradoch. Kedy má daňový úrad môže zaradiť do zoznamu daňových dlžníkov? Existuje nejaká minimálna výška daňového nedoplatku na zaradenie do tohto zoznamu?

Stiahnuť prílohu

Zverejnení sú daňoví dlžníci, ak výška daňového nedoplatku prevyšuje u fyzickej osoby 17 000 € a u právnickej osoby 170 000 €

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje zoznam daňových dlžníkov evidovaných finančnou správou na svojom internetovom webovom sídle www.financnasprava.sk. Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. a) daňového poriadku Finančné riaditeľstvo SR vypracúva zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 17 000 € a u právnickej osoby 170 000 €. Parametre na zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov sú nastavené analogicky ako v minulosti v čase do začatia platnosti daňového poriadku (01.01.2012), kedy limity daňových nedoplatkov boli fixované na sume 500 000 SKK a 5 000 000 SKK.

Podľa dôvodovej správy návrhu zákona bolo cieľom zverejňovania zoznamu daňových dlžníkov odhalenie anonymity najväčších daňových dlžníkov a vykryštalizovanie obchodno-záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi. Podľa názoru autora sa tento headline zákonodarcu nepodarilo v praxi presadiť. Predkladateľ zákona vychádzal z toho, že ak sa daňový subjekt v zozname daňových dlžníkov ocitne, obchodní partneri s ním automaticky prestanú spolupracovať. Pôvodne bol zoznam daňových dlžníkov publikovaný v printovej podobe, v súčasnosti je zverejňovaný len vo virtuálnej podobe na webe finančnej správy.

Samotný zoznam daňových dlžníkov prináša pre finančnú správu niekoľko rizík. Prvým rizikom je, že zoznam daňových dlžníkov sa publikuje v termíne do 30.06. nasledujúceho roka, avšak podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka. Zoznam daňových dlžníkov za rok 2013 je finančná správa povinná zverejniť v termíne do 30.06.2014. V čase zverejnenia môže byť zoznam pol roka starý. V zozname daňových dlžníkov sa tak môže ocitnúť aj daňový subjekt, ktorý mal daňový nedoplatok k ultimu minulého roka, ale v prvom polroku nasledujúceho roka nedoplatok v plnom rozsahu zaplatí. Druhým problémom je, že limity od ktorých sa odvíja zoznam daňových dlžníkov sú nastavené pomerne vysoko. Tretím háčikom je, že právnická osoba má limit daňových nedoplatkov nastavený 10-násobne vyššie. Je to daňovo nespravodlivé a je to porušenie zásady rovnosti pred zákonom. Štvrtým problémom je, že „tabule hanby“ daňových úradov nepriniesli želateľný efekt v podobe znižovania objemu nevymožiteľných daňových nedoplatkov.

Finančné riaditeľstvo na webovom sídle zverejňuje aj aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. V zozname sa uvedie obchodné meno a identifikačné údaje platiteľa DPH, ktorému hrozí zrušenie registrácie z úradnej moci (ex offo), a to vrátane identifikačného čísla platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH). Najčastejším dôvodom na zrušenie registrácie platiteľa DPH je nepodávanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu, neplatenie vlastnej daňovej povinnosti a nekontaktnosť daňového subjektu. Platná legislatíva umožňuje aj navrátenie do predošlého stavu a hriešnici sa môžu znovu stať regulárnymi platiteľmi dane. Platiteľa dane z pridanej hodnoty finančné riaditeľstvo vymaže zo zoznamu nedisciplinovaných platiteľov, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname pôvodne zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne. Kontaktnosť daňového subjekt pred uplynutím skúšobnej doby 12 mesiacov daňový úrad pravdepodobne verifikuje miestnym zisťovaním.

Najmä v začiatkoch projektu zverejňovania daňových dlžníkov sa stávalo, že niektorí daňoví dlžníci sa v zozname ocitli neoprávnene. Autor očakával početné žaloby o náhradu škody zo strany daňových subjektov. Nestalo sa tak: autor nepozná z praxe jediný prípad žaloby o náhradu škody z titulu nesprávneho zaradenia daňového subjektu v zozname daňových dlžníkov.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát


 

Stiahnuť prílohu