Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

SEMINÁR DAŇOVÁ KONTROLA & DAŇOVÉ KAUZY 2015 (15.05.2015)

Organizačný garant PRO BONO MEDIA, s.r.o., sídlo: Šmeralova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 102 110, DIČ: 2023740796, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 27742/P (ďalej aj „organizačný garant“ alebo „PRO BONO MEDIA, s.r.o.“) Vás p o z ý v a na odborný seminár »DAŇOVÁ KONTROLA & DAŇOVÉ KAUZY 2015«. Seminár sa uskutoční dňa 15.05.2015 (piatok) v čase od 09.00 – 17.00 hod. v hoteli PARTIZÁN TÁLE, Tále 108 – Bystrá, 977 65  BREZNO.

Headline seminára je odprednášanie cca 40 nových aktuálnych daňových judikátov vychádzajúcich z reálnej právnej praxe lektora JUDr. Patrika BENČÍKA. Subsidiárnou témou seminára je problematika daňovej kontroly a daňového procesu v nadväznosti na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení. Lektor je autorom publikácie DANE A SÚDNE ROZHODNUTIA, ktorá vyšla vo vydavateľstve SEPI, s.r.o., Žilina a spoluautorom titulu PRAKTICKÝ SPRIEVODCA DAŇAMI, ktorý vyšiel v edícii vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o., Bratislava. JUDr. Patrik Benčík pracoval dva roky ako právnik oddelenia právnych služieb a daňovej exekúcie vtedajšieho Daňového riaditeľstva SR. Lektor je v súčasnosti už 12. rok advokátom a má za sebou viac ako 120 daňových súdnych sporov. Organizačný garant seminára v pozícii vydavateľstva odbornej literatúry publikoval CD DAŇOVÉ VZORY 2015 (www.danovevzory.sk), ktoré obsahuje 55 používaných daňových vzorov. Vydavateľstvo v tomto roku pripravuje newsletter DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2015 (www.danovejudikaty.sk) vo forme e-mailového periodika, ktoré bude obsahovať 40 nových daňových judikátov.

Judikáty sú rozsudky Najvyššieho súdu SR a krajských súdov v daňových veciach. V čom je právna sila judikátov? Sú späté s praxou a riešia konkrétny problém. Nie sú len púhym teoretizovaním autora. Napriek tomu, že judikát je výsledkom jedného konkrétneho súdneho sporu, jeho platnosť je často všeobecná. Judikát predstavuje interpretáciu zákona a v prípade legislatívneho vákua je preklenutím, dotváraním práva súdom. Účastník seminára si môže vypočuť, ako súd vyriešil podobný daňový prípad ako je ten jeho. Zváži potom šance na úspech ešte pred podaním žaloby na súd. Všeobecne platí, že daňové úrady sa žalôb boja. Judikát je silným presvedčovacím argumentom v daňovom spore. Je to kvôli tomu, že daňové subjekty sú na súdoch úspešnejší ako daniari.

Program seminára je flexibilný a lektor odprednáša najmä nasledovné judikáty:

● Provízia za sprostredkovanie a daňové náklady
● Podnikateľ neumožnil vykonať daňovú kontrolu a daň určená podľa pomôcok
● Reklamné spoty v rádiu a daňové náklady
● Export stavebného reziva do Maďarska a odpočet DPH
● Provízie za sprostredkovanie a predaj nákladných automobilov
● Krádež výkovkov a prerušenie daňovej kontroly
● Pokuta za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy a bonzácky paragraf
● Krmivo pre psov a miestna daň za psa vo väzbe na daň z príjmov
● Strata účtovných dokladov a žaloba o ochranu pred nezákonným zásahom daňového úradu
● Súd prikázal daňovému úradu finalizovať daňovú kontrolu
● Nepredloženie účtovných dokladov a vyčíslenie dane podľa pomôcok
● Prekvalifikovanie príjmov z podnikania na príjmy zo závislej činnosti
● Odloženie vykonateľnosti rozhodnutia a hrozba daňovej exekúcie
● Predražená dlažba a export tovaru do Českej republiky
● Súd zastavil konanie o žalobe proti rozhodnutiu o prerušení daňovej kontroly
● Prepadnutie liehu v prospech štátu a expertíza colného laboratória finančnej správy
● Odloženie vykonateľnosti rozhodnutia a základne imanie sro 6 639 €
● Karuselový podvod a export tovaru do zahraničia
● Rozsudok súdu v daňovej kauze nemožno napadnúť dovolaním
● Náklady na reklamu a koncert populárnej skupiny

 

Program seminára nie je striktný. Lektor uvíta otázky účastníkov k prednášanej problematike. Účastnícky poplatok za seminár je 100 € vrátane DPH. V prípade záujmu organizačný garant seminára zabezpečí ubytovanie účastníkom priamo v dvojlôžkovej izbe v hoteli Partizán Tále za cenu 100 € spolu s raňajkami. Prezentácia účastníkov je v deň konania prednášky v čase od 08.30 – 09.00 hod. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté stravovanie, ktoré si každý účastník zabezpečí vo vlastnej réžii. Pri účasti viacerých zamestnancov z jednej firmy má druhý účastník nárok na 25 % zľavu a každý ďalší účastník z tej istej spoločnosti má nárok na 50 % zľavu z účastníckeho poplatku. Stornovať záväznú prihlášku je možné najneskôr v lehote 7 dní pred plánovaným začiatkom seminára. Po tomto termíne si organizačný garant vyhradzuje právo nevrátiť účastníkovi zaplatený poplatok. Účastník má právo vyslať za seba náhradu aj bez predchádzajúceho oznámenia. 


V prípade záujmu zašlite prosím záväznú prihlášku elektronickou poštou na e-mailovú adresu bencik@bencik.sk alebo poštou v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti s uvedením Vašich fakturačných údajov a nacionálií osôb, ktoré sa za spoločnosť majú seminára zúčastniť. Najneskôr 48 hodín pred dňom konania seminára je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 100 € (prípadne cenu za ubytovanie) na bankový účet spoločnosti PRO BONO MEDIA, s.r.o. vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: 3124879057/0200. Po obdržaní záväznej objednávky e-mailom bude účastníkovi expedovaná poštou faktúra – daňový doklad. Po zinkasovaní platby na bankový účet organizačného garanta bude spoločnosť zaradená do prezenčnej listiny účastníkov seminára. V prípade naplnenia kapacity prednáškovej sály budú mať prednosť účastníci seminára podľa časovej priority úhrady platby účastníckeho poplatku.